Convenis i acords marc

 Addenda al conveni específic de col·laboració entreCreu Roja Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa Sembrant Salut

Palma, 13 d'octubre de 2015

REUNITS

D’una banda, el senyor Antonio Barceló Veny, amb el NIF (...), que actua com a president de la Creu Roja a les Illes Balears, amb domicili a l’avinguda de Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 73, Palma (Illes Balears), amb el CIF Q2866001-G.

I de l'altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

PRIMER

Que en data 11 de desembre de 2013 ambdues institucions signaren un conveni específic de col·laboració per al desenvolupament del programa Sembrant Salut (ref. 2712).

SEGON

Que amb posterioritat a la signatura del conveni esmentat, la Universitat de les Illes Balears va comunicar a Creu Roja Illes Balears un canvi de la zona d’ubicació dels horts.

TERCER

Que ambdues parts mostren la seva conformitat a recollir aquestes modificacions i per això signen aquest document, com a prova de conformitat amb les modificacions aportades per la Universitat de les Illes Balears, i

ACORDEN

PRIMER

L’addenda té per objecte la modificació de la zona d’ubicació dels horts, que afecta la clàusula primera i l’annex del conveni al qual es fa referència, en els termes següents:

Allà on diu:

«La UIB cedeix a precari un espai del terreny de la seva propietat situat a la carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma, a la parcel·la adjacent a l’hort de Son Lledó (segons annex I), perquè Creu Roja Illes Balears hi pugui implantar horts urbans ecològics amb la finalitat de destinar-los a col·lectius especialment vulnerables usuaris de la mateixa entitat.

»Els esmentats horts urbans ecològics seran set de 40 m2 (d’unes dimensions de 10 × 4 metres), amb la ubicació indicada a l’annex adjunt.»

Ha de dir:

«La UIB cedeix a precari un espai del terreny de la seva propietat situat a la carretera de Valldemossa, km 7.5, E-07122 Palma, a la parcel·la adjacent a Can Rigo i Can Maçanet (segons annex I), perquè Creu Roja Illes Balears hi pugui implantar horts urbans ecològics amb la finalitat de destinar-los a col·lectius especialment vulnerables usuaris de la mateixa entitat.

»Els esmentats horts urbans ecològics seran set de 40 m2 (d’unes dimensions de 10 × 4 metres), amb la ubicació indicada a l’annex adjunt.»

SEGON

Les altres clàusules del conveni resten invariables.

I com a prova de conformitat amb tot el que precedeix, les parts que intervenen signen aquesta addenda al lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.

Per la Creu Roja,
Antonio Barceló
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de maig de 2015 i la va ratificar el Consell de Govern en data 16 de juny de 2015, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.