Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l’Associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social

Palma, 23 de febrer de 2016

REUNITS

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Antoni Duran i Vinyeta, amb DNI (...), representant legal de l’associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social, amb NIF G61017364, amb seu al carrer Provença, 79, baixos 3a, 08029 Barcelona, que actua en representació d’aquesta, tal com acredita amb la documentació adjunta (comprovació dels poders de la persona actuant).

EXPOSEN

 1. Que la UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU) (art. 1.1 dels Estatuts, aprovats pel Decret 64/2010).
 2. Que l’associació PDS té entre altres objectius contribuir a la formació en prevenció de drogodependències dels professionals dels serveis socials, la sanitat i l’educació, per, d’aquesta manera, estimular i millorar la seva disposició i les seves capacitats professionals per prevenir o reduir les conseqüències individuals i socials d’aquests problemes.
 3. Que la universitat és un espai important per formar professionals i fer actuacions per prevenir els problemes relacionats amb el consum de substàncies. I en aquest sentit l’associació PDS promou el programa «El teu punt», que facilita als estudiants universitaris informació i assessorament sobre els riscs de consumir drogues, tot suggerint estratègies d’autocontrol i de limitació de riscs en cas de consumir-ne.
  Actualment hi ha quaranta-dues universitats d’arreu de l’Estat –entre les quals la Universitat de les Illes Balears– adherides a aquest programa, que inclou una pàgina web, materials de sensibilització i un servei de consulta en línia i a partir del qual s’organitza anualment un Concurs Universitari de Videoclips sobre drogues a través de YouTube. D’aquesta manera se cerca afavorir entre els estudiants universitaris processos de reflexió crítica sobre els riscs de consumir drogues, propiciar la difusió de missatges preventius entre iguals i que es faci a través de canals acceptats i emprant un llenguatge compartit: http://www.elteupunt.org.
 4. Que la Universitat de les Illes Balears i PDS - Promoció i desenvolupament Social tenen interès perquè els estudiants universitaris adquireixin les competències derivades de la seva participació en el programa «Drogues: el teu punt de mira».

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat jurídica, veuen la necessitat de signar un conveni de col·laboració i, per tant, acorden les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L’objectiu d’aquest conveni és oferir als estudiants una activitat per donar-los a conèixer la prevenció de la drogodependència, que els permeti participar en el programa «Drogues: el teu punt de mira». Amb aquesta activitat es pretén fomentar que els joves realitzin curtmetratges d’alta qualitat i que transmetin missatges que puguin utilitzar com a eines preventives entre els seus iguals.

L’associació PDS ofereix aquesta activitat als estudiants de la UIB de totes les disciplines universitàries.

Segona. Obligacions per part de la UIB

La UIB s’ocuparà dels tràmits administratius per a la inscripció dels estudiants a les activitats, de fer-ne difusió entre aquest col·lectiu i de facilitar un espai per impartir-les-hi.

Tercera. Obligacions per part de l’associació PDS - Promoció i Desenvolupament Social

Les accions sobre prevenció de drogodependències les impartiran professionals de l’associació PDS, sense cap cost per part de la UIB, per al curs acadèmic 2015-16.

Quarta. Comissió mixta

Es crearà, si escau, una comissió de seguiment del present acord formada per dos representants de la UIB i dos de l’associació PDS, que periòdicament o quan sigui necessari es reunirà per fer-ne un seguiment i valorar-ne l’evolució.

Cinquena. Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d’un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

Sisena. Jurisdicció

Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en relació amb el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest document als òrgans judicials de Palma.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per PDS - Promoció i Desenvolupament Social,
Antoni Duran

Director de Programes

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de febrer de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 17 de febrer de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.