Convenis i acords marc

Segon annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès i la Universitat de les Illes Balears signat el 23 d’agost de 2012 

Palma, 23 de maig de 2016
Toulouse, 3 de maig de 2016

REUNITS

D’una banda, la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail), amb adreça a 5, Allées Antonio Machado, 31058, Toulouse Cedex, França, representada pel seu president, doctor Jean Michel Minovez.

I de l’altra, el vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, doctor Jaume Carot Giner, que actua en virtut de les facultats que té conferides per delegació del Rector en aplicació de l’Acord normatiu 10645/2013, de 18 de juny (FOU núm. 384, de 21 de juny), com a representant de la Universitat de les Illes Balears, amb seu a la carretera de Valldemossa, km 7,5, Palma (Illes Balears).

D’ara endavant, denominades les parts.

EXPOSEN

 1.  Que amb data 23 d’agost de 2012 la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail), i la Universitat de les Illes Balears (UIB) varen subscriure un conveni de cotutela de la tesi de la doctoranda Caterina Thomàs Vanrell.
 2. Que el dit conveni, al paràgraf tercer de l’article 1, estableix: «Que aquest acord finalitza el 30.06.2014, com a molt tard. Aquesta durada es pot prorrogar amb l’acord dels responsables de les parts si la persona doctorand no pot defensar la tesi abans de la data prevista. En aquest cas, les parts han de signar una clàusula addicional a la cotutela per definir-ne les modalitats de prolongació
 3. Que el dit conveni estableix a l’article 7: «Que la durada dels períodes de treball a cadascun dels centres es preveu de la manera següent:
  »a. Períodes de treball a la UTM: 2011-2012, per un període mínim de tres mesos; 2012-2013, per un període mínim de tres mesos, i 2013-2014, per un període mínim de tres mesos.
  »b. Períodes de treball a la UIB: el temps que quedi per transcórrer.»
 4. Que el 29 de juliol de 2014 es va signar un annex del conveni de cotutela entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) i la UIB en què es modificava la data de finalització de l’acord per al 31 de desembre del 2015.
 5. Atès que la senyora Thomàs Vanrell no ha pogut acabar la tesi de doctorat, es veu necessari modificar aquest aspecte, per la qual cosa se subscriu el present annex d’acord amb els següents

ARTICLES

Primer. Objecte

El present document té per objecte modificar l’annex del conveni de cotutela entre la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) i la Universitat de les Illes Balears subscrit el 29 de juliol de 2014 segons s’indica a continuació.

Segon. Modificació de l’article 1 (Supervisió de la tesi i durada de la cotutela)

Aquest acord de cotutela de la tesi de senyora Caterina Thomas Vanrell acaba el 30 de setembre de 2017, data límit per a la defensa i lectura de la tesi doctoral, d’acord amb el que estableixen les directrius del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya.

La durada es pot prorrogar si el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport estableix una data posterior a l’acabada d’esmentar i així ho consideren els responsables de les parts. En aquest cas, les parts han de signar una clàusula addicional a la cotutela per definir-ne les modalitats de prolongació.

Tercer. Modificació de l’article 7 (Durada dels períodes de treball a cada centre)

La durada dels períodes de treball en cadascun dels centres es preveu de la manera següent:

 • El període de treball a la Universitat de Toulouse Jean Jaurès (abans, II - Le Mirail) serà d’un mínim de tres mesos fins al 30 de setembre de 2017.
 • Períodes de treball a la UIB: el temps que quedi per transcórrer.

I com a prova de conformitat respecte al que s’ha exposat, els representats de les parts signen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en francès.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Jaume Carot
Vicerector d’Investigació i Postgrau

Per la Universitat de Toulouse Jean Jaurès
Jean Michel Minovez
President

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 2 de març de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 18 de març de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.