Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la realització del Màster en Dret Sanitari

Palma, 19 de juliol de 2016

REUNITS

D'una part,

La senyora Rosa M. Hernández Serra, amb DNI (...), en representació del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (COIBA), amb domicili al carrer de l’Almirall Gravina, 1, baixos, 07014 Palma, segons el que disposa l'Estatut del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears (BOIB núm. 141, de 14 d’octubre de 2014) i segons la Resolució de la directora general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de la Conselleria de Presidència de 12 de gener de 2016 per la qual s´acorda la inscripció registral de la modificació d´òrgans de govern del Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears.

I de l'altra,

El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts d’aquesta fundació.

EXPOSEN

 1. Que el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears té interès a col·laborar en el curs de postgrau de Màster en Dret Sanitari, dirigit per personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
 2. Que l'objecte d’aquest acord és possibilitar que es realitzi el curs anomenat «Màster en Dret Sanitari. Títol propi de la UIB (60 ECTS)» i fer-ne difusió entre les persones que conformen el col·lectiu de col·legiats del dit col·legi.
 3. Que el curs és un programa dissenyat per la UIB que té per objecte formar professionals del món sanitari, jurídic i de gestió sanitària i dotar‐los dels coneixements necessaris perquè puguin exercir les tasques d'acord amb els estàndards exigits. El postgrau de Màster en Dret Sanitari consisteix en una formació actualitzada i integral centrada en les competències necessàries en la formació dels professionals als quals va dirigit el postgrau. El curs ofereix un temari teòric i pràctic.
 4. Que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (d’ara endavant, Fundació) és una fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996.
 5. Que la Fundació té com a objectiu fomentar, promoure i dur a terme activitats dirigides de forma genèrica al foment de la cultura, l'educació i la investigació en tots els aspectes de la vida econòmica i social que puguin contribuir a millorar la societat en la qual es troba la Fundació. En particular, a establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, a afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i a fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.
 6. Que la Fundació està disposada a col·laborar amb l'equip docent en els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l’organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).

ACORDEN

PRIMER

Un equip docent de la Universitat de les Illes Balears, sota la direcció dels doctors Cristina Gil Membrado i José María Gámez Martínez, impartirà el curs de postgrau de «Màster en Dret Sanitari. Títol propi de de la UIB (60 ECTS)».

Els membres del col·lectiu de col·legiats del Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears tindran, a l’hora d’optar a la realització del curs esmentat, els avantatges següents:

 • Un descompte en el preu de la matrícula de 275 euros respecte al preu general exigit a la matrícula, sempre que el col·legiat ho sigui en el moment de formalitzar la matrícula.
 • Prioritat en l’acceptació de sol·licituds en relació amb altres potencials aspirants en cas de superar el nombre de places previstes. En cas que els potencials aspirants siguin col·legiats de dos o més col·legis professionals dels que col·laboren perquè s’imparteixi el Màster en Dret Sanitari, s'optarà per l'aspirant que pertanyi al col·legi professional amb menys representació entre els matriculats.

Finalment, el Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears es compromet a difondre informació del postgrau entre els seus col·legiats.

SEGON. DEFINICIÓ DE LES TASQUES

Les tasques que s'obliga a realitzar l'equip docent queden definides en els termes següents:

 • Realitzar la coordinació del curs.
 • Impartir les classes del curs que els hagin estat assignades, d’acord amb el projecte de curs que aprovin els òrgans de govern de la Universitat de les Illes Balears.

TERCER. TERMINIS

Les tasques docents encomanades s'hauran d'efectuar complint els terminis que s'enuncien inicialment a la informació de difusió del curs.

Aquest acord es prorrogarà automàticament en cas que el curs es reediti.

QUART. COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

La Fundació, per a la realització del treball a què es refereix el present acord, assumeix les obligacions següents:

 • Prestar el servei de caixa, que implica facturar i cobrar les quantitats que hagi d’abonar l'entitat i fer els pagaments necessaris d'acord amb la realització del curs esmentat en el present acord. La Fundació també farà les retencions i transferències que legalment siguin procedents.

CINQUÈ. OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ

El Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears, l'equip docent i la Fundació col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè el curs es pugui realitzar amb èxit.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en quatre exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra.

Per la UIB i per la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Pel Col·legi Oficial d'Infermeria de les Illes Balears,
Rosa M. Hernández

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de juny de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juny de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.