Convenis i acords marc

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme actuacions conjuntes dins el marc del Projecte SMARTUIB

REUNITS

D'una banda, la senyora María del Carmen Palomino Sánchez, consellera executiva de Modernització i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca (CIM), en representació d’aquesta institució, en virtut del que disposen l’article 2.d del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 pel qual es determina l’organització del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de 24 de febrer de 2016 i pel Decret de 9 de març de 2016, l’article 9.3 de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, i la Resolució del secretari general del CIM de 28 de setembre de 2015.

De l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb domicili social a Son Lledó, campus de la UIB, situat al km 7,5 de la carretera de Valldemossa, 07122 Palma, Illes Balears, i CIF Q0718001A, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

EXPOSEN

 1. Que la UIB és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i independent de l'Estat i d'altres ens públics i que gaudeix d'autonomia, i que segons els seus Estatuts ha de prestar una especial atenció al desenvolupament científic, innovador i tècnic de les Illes Balears.
 2. IQue el Consell de Direcció de la UIB va aprovar l'Acord executiu 10774/2013, d'1 d'octubre, pel qual s'aprova el projecte SmartUIB. SmartUIB és un projecte estratègic transversal en el qual la tecnologia té un paper important però no únic i és un marc perquè des de tota l'estructura i el govern de la Universitat (òrgans de govern i representació, centres, departaments, instituts universitaris, seus universitàries, serveis, etc.) es puguin proposar projectes per transformar el campus de la UIB en un campus intel·ligent en qualssevol dels eixos que defineixen una ciutat intel·ligent: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.
 3. Que el CIM, d’acord amb l’article 61 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, és una institució de govern, administració i representació insular, amb autonomia pròpia per a la gestió dels seus interessos, que té atribuïdes, entre d’altres, les competències següents:
  1. Elaborar, tramitar i impulsar la formació, la revisió o la modificació del Pla territorial insular.
  2. Dur a terme les funcions de l’article 2 de la Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als consells insulars en matèria d’ordenació del territori.
  3. Planificar i executar obres de construcció, ampliació i manteniment de carreteres i camins públics, i també administrar i gestionar els que són de titularitat del Consell de Mallorca.
  4. Cooperar en el foment del desenvolupament econòmic i social i la planificació en el territori de l’illa de Mallorca.
  5. Les relatives a informació turística i suport a oficines locals d’informació turística.
  6. Fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes, i crear canals per comercialitzar l’artesania.
  7. Tramitar els expedients de coordinació dels serveis municipals per garantir-ne la prestació integral i adient i per donar compliment al mandat de l’article 26.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
  8. Assistir jurídicament els municipis de Mallorca i cooperar-hi, i assistir-los tècnicament i proposar-los els instruments per a la cooperació econòmica.
  9. Dur a terme el manteniment dels edificis i la maquinària en relació amb tots els béns que formen part del patrimoni del Consell.
  10. Fer inversions i obres de reforma en tots els edificis, centres i dependències propis.
  11. Potenciar la utilització de les tecnologies de la informació en l’activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques i també en les relacions de la ciutadania amb l’Administració.
  12. Implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per dur a terme tràmits administratius, i oferir informació sobre l’activitat del Consell de Mallorca a través del web i de la seu electrònica.
 4. Que el CIM, com a institució de govern, administració i representació insular, en l’exercici de la seva autonomia, i en l’exercici de la competència reconeguda a l’article 70.3 de l’Estatut d’autonomia, es va presentar a la convocatòria d’ajudes per al desenvolupament del programa d’Illes intel·ligents de l’Agenda Digital per a Espanya amb el projecte Smart Island Mallorca, a través del Departament de Modernització i Funció Pública, en virtut de Resolució de 28 de setembre de 2015 per la qual s’autoritza la consellera executiva de Modernització i Funció Pública perquè, en nom del CIM, pugui dur a terme totes les actuacions que es derivin del marc de la convocatòria d’ajudes esmentada.
  El projecte Smart Island Mallorca presentat té com a objectiu proporcionar les infraestructures tecnològiques necessàries, amb la construcció i posada en producció d’una plataforma que serveixi per gestionar des d’un punt de vista tecnològic l’illa i iniciar els processos inicials en l’ecosistema d’innovació, tenint en compte també les iniciatives no només del Consell, sinó d’altres parts interessades relacionades d’àmbits més generals i altres àmbits més locals.
  Els objectius estratègics de la iniciativa es poden resumir en: desestacionalitzar el turisme, suport a les corporacions locals, territorialitat, dinamització del teixit productiu de l’illa i millora de la qualitat de vida.
  Amb el turisme com a eix central, la iniciativa Smart Island Mallorca es fonamenta sobre el potencial de les TIC i abasta també, entre d’altres, els àmbits d’eficiència energètica, mobilitat i accessibilitat.
 5. Que el dia 1 de juliol de 2016 es va notificar la concessió al CIM de les esmentades ajudes per import de 8,8 milions d’euros.
 6. Que el CIM i la UIB han signat un acord marc de col·laboració per desenvolupar la cooperació en un conjunt d’eixos en els camps de la cultura, la docència, la investigació, la formació i les pràctiques de l’alumnat.
 7. Que tant el CIM com la UIB estan interessats en el desenvolupament d'actuacions i solucions innovadores dins l'àmbit de Smart Island Mallorca i del projecte SmartUIB per millorar els serveis públics i l’eficiència dels recursos en general, les quals redundaran positivament en el sector turístic, la conservació del territori i la qualitat de vida dels ciutadans de Mallorca.

A aquest efecte, i en virtut de l’acord marc de col·laboració prèviament signat entre les parts, aquestes declaren tenir la capacitat legal necessària i acorden de formalitzar el present conveni de col·laboració en matèria de recerca i innovació (d'ara endavant, el conveni) de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

Per mitjà del present conveni, el CIM i la UIB acorden de treballar de manera conjunta en el desenvolupament d'activitats i solucions innovadores en l'àmbit de les competències descrites a l’expositiu III, dins el marc del projecte SmartUIB, dins el projecte Smart Island Mallorca i dins qualsevol àmbit d’actuació del CIM que suposi la millora dels serveis públics, de l’eficiència energètica i de l’accessibilitat.

Entre els objectius del conveni hi ha totes aquelles iniciatives innovadores que acordin de manera conjunta les parts durant el període de vigència del conveni, si bé es defineixen com de màxim interès, entre d’altres, les següents:

 • Bioconstrucció
 • Eficiència energètica
 • Energies renovables
 • Agricultura regenerativa
 • Depuració biològica d’aigües
 • Residus
 • Tecnologies de la informació i de les comunicacions

SEGONA. ABAST DE LA COL·LABORACIÓ

El present conveni pretén establir un marc que permeti optimitzar la definició, el desenvolupament i el llançament de potencials solucions i/o serveis que les parts acordin dur a terme durant la vigència del conveni amb l’objectiu de promoure la innovació al territori de Mallorca per a la millora dels serveis i de la gestió dels recursos i per potenciar l’economia de l’illa.

La decisió d'iniciar qualsevol projecte o servei innovador en el marc d'aquesta gestió transversal i que l'execució formi part de l'objecte d'aquest conveni, per a la posada en marxa de solucions i/o serveis, l’han d'acordar de manera conjunta les parts, i en aquest moment aquestes signaran la corresponent addenda a aquest conveni amb tota la documentació que estimin oportuna, com pot ser, a títol enunciatiu i no limitatiu, pla de treball, model d'inversió, model de provisió i comercialització i relació amb terceres parts, entre d'altres.

TERCERA. RELACIÓ ENTRE LES PARTS

Les parts actuen pel seu compte complint les obligacions que els corresponen a cadascuna respectivament i que sorgeixen de la signatura del present conveni. Res en aquest conveni no ha de donar a entendre o suposar que les parts, els seus empleats o representants: (i) són agents o socis de l'altra part, o bé (ii) han establert o constituït qualsevol tipus de societat o associació d'interès econòmic o similar.

Cap de les parts no pot assumir compromisos en nom de l'altra o representar-la llevat que estigui expressament habilitada per a això per escrit.

Les parts descriuran la relació i les activitats conjuntes que condueixin sota el present conveni a l'empara de l'expressió «conveni de col·laboració».

QUARTA. DURADA

El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada inicial de tres anys, excepte renúncia de qualsevol de les parts notificada a l'altra per escrit amb tres mesos d'antelació a la data de venciment del termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues.

La durada dels projectes concrets s’establirà a les addendes corresponents.

CINQUENA. FINALITZACIÓ

El conveni s'extingirà una vegada s’hagi acomplert, transcorregut el temps pactat a la clàusula quarta, així com per resolució per les causes admeses en Dret i els motius específics que s'indiquen a continuació:

 • Mutu acord: les parts poden, en qualsevol moment, extingir l'execució de l'objecte del conveni, de mutu acord, mitjançant la corresponent signatura d'extinció, que requerirà les mateixes característiques formals de què gaudeix el present conveni.
 • Incompliment: qualsevol de les parts pot resoldre aquest conveni davant l'incompliment per l'altra part d'alguna de les obligacions que conté. L'existència de l'incompliment l'ha de comunicar fefaentment la part denunciant, mitjançant comunicació escrita. La part infractora tindrà el termini de dos (2) mesos per esmenar l'incompliment. Al final d'aquest termini, si l'incompliment no ha estat esmenat, el conveni quedarà resolt automàticament si així ho requereix la part perjudicada.
 • Dissolució o extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts.

En qualsevol cas, l'extinció del conveni no exonera les parts del compliment de les obligacions pendents.

Les parts es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present conveni abans d’acudir a la via jurisdiccional prevista a la clàusula quinzena.

En acabar el present conveni romandran vigents aquelles estipulacions del contingut de les quals es desprenguin obligacions per a les parts destinades a sobreviure a la seva finalització.

SISENA. DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI

Les parts es comprometen a realitzar reunions periòdiques trimestrals per analitzar els possibles projectes a desenvolupar i a signar les addendes a aquest conveni.

Un cop determinat un projecte o iniciativa concrets, en el termini de dos mesos es constituirà, després de la signatura de l’addenda corresponent, una comissió de seguiment de l'execució de l'objecte de l’addenda, formada per dos representants del CIM i dos representants de la UIB.

Correspon a la comissió de seguiment:

 • La resolució dels dubtes d'interpretació del present conveni de col·laboració i de les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució.
 • L'elaboració de propostes per al millor desenvolupament i compliment del present conveni per a una adequada coordinació entre les parts participants.
 • L'elaboració d'informes conjunts de qualitat dels serveis/actuacions objecte de desenvolupament, que permetin obtenir informació i dades concretes per millorar-los, així com dels projectes a què fa referència el penúltim paràgraf de la clàusula segona d'aquest conveni.

Al seu torn es definirà un Comitè Executiu format per un representant del CIM i un representant de la UIB que serà constituït per desbloquejar tots aquells temes o activitats que, per manca de competència, no puguin ser gestionats exclusivament per la comissió de seguiment.

Per la pròpia naturalesa de la comissió de seguiment i del Comitè Executiu, s'estipula que el primer reportarà i executarà les decisions, les prioritats o els plans d'actuació que decideixi el segon. Es podria decidir que la comissió de seguiment i el Comitè Executiu fossin el mateix.

SETENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Cada part serà responsable del compliment dels compromisos que assumeixi pel que fa a aportació o utilització de drets de propietat intel·lectual o industrial i llicències.

Així mateix, i llevat d'acord en contra per les parts, cadascuna de les parts continuarà sent titular i propietària de totes les seves especificacions i els dissenys preexistents a l'execució del present conveni. Cada part es compromet a tornar-los a l'altra en el moment en què aquesta els sol·liciti.

En compliment de la garantia anterior, cada part eximeix l'altra de tota responsabilitat que pugui derivar-se, com a conseqüència de les seves pròpies aportacions, per les infraccions de la propietat intel·lectual i industrial en què les parts puguin incórrer en virtut d'aquest conveni, i s’obliguen a fer el que sigui necessari per deixar la part contrària indemne de les reclamacions o demandes que per aquestes infraccions puguin exigir contra ella, i a indemnitzar l'altra part per tots els danys i perjudicis que es puguin seguir per a ella d'aquestes reclamacions o demandes.

Cap de les parts no podrà fer ús de les marques, els logotips i altres signes distintius de l'altra part sense la seva autorització prèvia i per escrit. En el moment de finalització del present conveni per qualsevol de les causes previstes, les parts es comprometen a cessar en l'ús dels continguts, marques, logotips i altres signes objecte de propietat intel·lectual o industrial de l'altra part de forma immediata.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels desenvolupaments específics, realitzats mitjançant recursos econòmics o humans del CIM, seran titularitat exclusiva del CIM. Així mateix, els drets de propietat intel·lectual i industrial dels desenvolupaments específics realitzats mitjançant recursos econòmics o humans de la UIB correspondran en exclusiva a aquesta.

Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels desenvolupaments específics que es duguin a terme conjuntament per les parts correspondran a aquell que es determini o en la proporció que es concreti a l'acord específic que se subscrigui a l'efecte, i, si no, corresponen a les parts en funció de la seva efectiva participació en la consecució dels resultats.

VUITENA. RESPONSABILITATS

Cap de les parts no serà responsable davant l'altra per danys indirectes.

La UIB i el CIM es comprometen a fer que la utilització de les solucions o els serveis, així com, si fa al cas, els equips associats d’ambdues parts, es realitzi d'acord amb les instruccions rebudes i per als fins exclusius de la seva utilització en les solucions i els serveis desenvolupats dins el present conveni i els seus annexos.

NOVENA. CONFIDENCIALITAT

Les parts s'obliguen a conservar i tractar com a informació confidencial tota la informació no pública de l'altra part que hagi estat comunicada o obtinguda de qualsevol altra forma per una de les parts en el desenvolupament del present conveni. Aquesta informació no serà revelada per la part receptora sense el consentiment previ de l'altra part. En particular, les parts es comprometen a adoptar les mesures necessàries per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a la informació confidencial de l'altra part i a limitar l'accés a la informació confidencial als seus empleats, col·laboradors i empreses subcontractades.

Qualsevol informació, dada o coneixement relatius a una de les parts a què puguin tenir accés les parts en virtut d'aquest conveni, ha de ser considerada com a confidencial. En conseqüència, no es permet la divulgació d'aquesta informació sense el consentiment escrit previ de l’altra part.

Les parts es comprometen a complir íntegrament aquest pacte de confidencialitat i a exigir a les persones corresponents, i que puguin tenir accés a la informació confidencial a què fa referència aquesta clàusula, que n’observin el contingut amb la mateixa diligència.

En cap cas la transmissió de la informació confidencial per la part cedent, que n’és la titular, no implica o suposa la transferència de dret, autorització o llicència per disposar d'aquesta informació.

DESENA. DADES PERSONALS

Les parts es comprometen al compliment de totes les obligacions que li siguin legalment exigibles per les disposicions en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts manifesten que, en principi, les actuacions que s’hagin de desenvolupar a través del present conveni no comportaran la cessió o comunicació de dades de caràcter personal a l'altra part.

En cas que resulti necessari que qualsevol de les parts accedeixi a fitxers de dades personals el responsable del tractament de les quals sigui l'altra part, les dues parts de comú acord es comprometen a subscriure els acords que, si s'escau, siguin oportuns d'acord amb el que disposa la Llei orgànica de protecció de dades i normativa de desenvolupament.

ONZENA. COMUNICACIÓ

El CIM i la UIB acorden d’impulsar mitjançant nota de premsa o qualsevol altre mitjà establert per les parts (informació en xarxes socials, Internet, articles, esdeveniments o conferències, seminaris públics en l’àmbit nacional o internacional) els serveis o solucions en què treballen en desenvolupament del present conveni.

La nota o l’article de premsa ha de ser acordat entre les parts abans de publicar-se, de la mateixa manera que qualsevol altre material de comunicació utilitzat per a la difusió del servei pilot.

DOTZENA. CESSIÓ DEL PRESENT CONVENI

Aquest conveni, així com els drets i obligacions que en dimanen, no serà transferible sense el consentiment previ escrit de l'altra part.

TRETZENA. NOTIFICACIONS

Tots els avisos, notificacions i altres comunicacions derivats d'aquest conveni s'han de formular per qualsevol mitjà escrit a les adreces que es detallen a continuació:

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Dr. Llorenç Huguet Rotger
Adreça: Son Lledó. Campus de la UIB. Carretera de Valldemossa, km 7,5. 07112 Palma
Tel.: 971 17 30 34
Fax: 971 17 30 30
e-mail: rector@uib.es

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Sra. Elena Carrillo Hernández
Adreça: Carrer General Riera, 113
Tel.: 971 21 95 66
Fax: 971 17 39 24
e-mail: ecarrillo@conselldemallorca.net

CATORZENA. LEGISLACIÓ APLICABLE

El present conveni i els annexos corresponents es regeixen d'acord amb la legislació espanyola. Les parts, amb renúncia expressa al fur que pugui correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Palma per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en execució d'aquest conveni.

QUINZENA. DISPOSICIÓ FINAL

El present conveni, les addendes o els acords específics que el puguin desenvolupar, constitueixen el conveni únic i definitiu entre les parts respecte de la matèria objecte del conveni, i substitueix i anul·la tota correspondència, carta d'intencions i qualsevol altre acord, verbal o escrit, que pugui existir entre les parts. Així mateix, qualsevol modificació, interpretació o aclariment al present conveni únicament serà vàlid si consta en document subscrit conjuntament per les parts.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en totes les seves pàgines, en dos exemplars originals.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Pel Consell Insular de Mallorca,
María del Carmen Palomino
Consellera executiva

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.