Convenis i acords marc

Memoràndum de conveni entre la Universitat de les Illes Balears Palma, Regne d’Espanya i la
Universitat del Quebec a Mont-Real
Mont-Real, Canadà

Vist l'interès manifestat per totes dues institucions i vista la voluntat que tenen d’associar-se formalment i de conferir un caràcter oficial a la seva cooperació,

la Universitat de les Illes Balears, representada pel senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i la Universitat del Quebec a Mont-real, representada pel senyor Robert Proulx, Ph. D., Rector Magnífic, acorden les disposicions següents:

Article 1. Objectiu

Aquest memoràndum de conveni confereix un caràcter formal a la cooperació entre les parts i fomenta i intensifica els intercanvis en els camps d’estudi comuns dels programes de la Universitat del Quebec a Mont-real i la Universitat de les Illes Balears. Aquest conveni és obert als professors/investigadors de totes les disciplines que expressin un interès a dur a terme projectes conjunts de cooperació.

Article 2. Formes de col·laboració

De manera general i segons els mitjans econòmics de què es disposi, la col·laboració pot adoptar les formes següents:

 • projectes conjunts de recerca;
 • intercanvi de professors i experts en missions de docència;
 • intercanvis d’estudiants;
 • organització de seminaris i col·loquis en àmbits d'interès comú;
 • publicacions conjuntes i posada en comú d’idees sobre mètodes de treball i organització acadèmica;
 • qualsevol altre tipus de projecte emprès per qualsevol de les parts.

Article 3. Modalitats de realització

Les activitats i els programes de col·laboració es decidiran conjuntament i s’estipularan en annexos d’aquest document.

Article 4. Mitjans de realització

Totes dues institucions s’esmerçaran a cercar els mitjans necessaris per fomentar els intercanvis i es donaran suport mútuament per tal de desenvolupar una col·laboració fructífera.

Article 5. Responsabilitats

Cada institució designarà una persona responsable de l’execució d’aquest conveni. Aquesta persona coordinarà les activitats de col·laboració que s’hagin acordat i en respondrà, amb una periodicitat anual, davant els òrgans administratius de la seva institució.

Les persones designades per les parts són el cap del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears i el cap del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat del Quebec a Mont-real.

Article 6. Vigència i abast del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la signatura i tindrà una vigència de cinc (5) anys. Serà prorrogable després d’una avaluació per part del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de les Illes Balears i del Servei de Relacions Internacionals de la Universitat del Quebec a Mont-real. Aquest conveni el pot rescindir en qualsevol moment qualsevol de les parts, amb notificació amb sis mesos d’antelació. Això no obstant, les parts acorden que les activitats en curs es duran a terme íntegrament abans que es faci efectiva la rescissió del conveni.

El present conveni substitueix i deixa sense efectes l’anterior signat entre les parts, de 15 de març de 2012.

Signat a Palma, el dia 23 de setembre de 2016

Universitat de les Illes Balears,
Dr. Llorenç Huguet
Rector

Signat a Mont-real, el dia 12 de desembre de 2016

Universitat del Quebec a Mont-real,
Robert Proulx, Ph. D.
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juliol de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.