Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Mútua Universal

Palma, 11 de gener de 2017

REUNITS

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili social a la carretera de Valldemossa, km 7,5, CP 07121 Palma, i CIF Q0718001A.

De l’altra, el senyor Carlos Banqué Mascarilla, amb NIF (...), en representació de Mútua Universal, Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 10 (en endavant, Mútua Universal), amb domicili social a Barcelona (08022), a l’avinguda Tibidabo, 17-19, amb CIF G08242463, que actua en virtut de les facultats que li han estat atorgades en escriptura autoritzada pel notari de Barcelona senyor Francisco Armas Omedes amb data 18 de juliol de 2014 i número de protocol 2095.

EXPOSEN

 1.  Que Mútua Universal és una entitat col·laboradora de la Seguretat Social, sota la direcció i tutela del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, en la gestió d’accidents de treball i malalties professionals i altres prestacions que siguin autoritzades en cada moment.
 2. IQue La Universitat de les Illes Balears està interessada a procurar als seus alumnes el coneixement i la pràctica de les funcions que realitzen les mútues en la seva col·laboració amb la Seguretat Social.
 3. Que ambdues parts, reconeixent la capacitat legal necessària per al present acte,

ACORDEN 

Primera. Objecte. Establir el marc de col·laboració per regular les activitats de cooperació en els camps de la docència, formació d’estudiants, innovació i transferència de coneixements, en els termes que s’indiquen més avall.

Segona. Contingut. Aquesta col·laboració es concretarà en la realització de les activitats esmentades en matèria de prestacions de la Seguretat Social provinents de les contingències laborals i comunes, entre la Universitat des Illes Balears i la Mútua Universal, durant el curs acadèmic 2016-17.

Així doncs, Mútua Universal podrà participar en els esdeveniments i conferències que organitzi la Universitat de les Illes Balears que tinguin per objecte la difusió de les finalitats i prestacions vigents en matèria de seguretat social, així com qualsevol altre que pugui estar relacionat amb els aspectes esmentats.

Tercera. Compromís de les parts. El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues, sota els estrictes principis d’idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Quarta. Programes o projectes específics. Per cada programa o projecte específic s’ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

 1. L’origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del programa projecte.

Aquest protocols hauran de tenir l’aprovació del representant de cada entitat.

Cinquena. Condicions financeres. La col·laboració que prestin la Mútua Universal i la Universitat de les Illes Balears no comportarà cap tipus de compensació econòmica entre les parts.

Sisena. Protecció de dades i confidencialitat. En cap cas el present acord de col·laboració no suposarà cessió o comunicació de dades ni fer-ne el tractament posterior, segons l’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Les parts acorden que mantindran amb caràcter confidencial tota la informació i documentació que cadascuna hagi subministrat a l’altra part fins a la data i la que se subministri en el futur en el marc del present acord i, en conseqüència, s’abstindran de comunicar-la a tercers, totalment o parcialment, i/o d’utilitzar-la en benefici propi o de tercers fora del context del present acord.

Tanmateix, aquesta informació podrà comunicar-se a directors, gerents, treballadors, assessors externs i altres persones vinculades a les parts que hagin de conèixer la informació proporcionada a efectes del desenvolupament de l’acord, sempre fent-los saber fefaentment l’existència de la present clàusula de confidencialitat i la responsabilitat que tenen de complir-la.

Les parts queden exceptuades d'aquest compromís de confidencialitat respecte de la informació: (I) si és de domini públic, (II) si pren estat públic en el futur, (III) si és requerida a alguna de les parts per alguna autoritat pública competent per fer-ho, o (IV) si existeix una autorització escrita de l’altra part per divulgar-la o difondre-la.

Una vegada acabat aquest acord, cada part retornarà a l’altra totes les còpies que continguin procediments que tingui en poder seu i/o que estiguin en poder dels seus respectius receptors d'informació i destruirà totes les còpies que continguin informació derivada o que reflecteixin de qualsevol forma els procediments utilitzats.

Setena. Comissió mixta. Es constituirà, en el termini de trenta dies a partir de la firma del present conveni, una comissió mixta formada, com a mínim, per dos representants de cadascuna de les parts. Aquesta comissió s’ocuparà d’aprovar, prioritzar i avaluar les accions que es derivin del desenvolupament de l’acord.

Vuitena. Naturalesa jurídica i propietat intel·lectual. De conformitat amb el que estableix l'article 4.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el present acord de col·laboració queda exclòs de l'àmbit d'aplicació de la dita llei.

Tota la informació resultant d’activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d’ambdues parts, llevat que s’estableixin altres normes.

Novena. Causes d'extinció. Són motiu d'extinció del present acord de col·laboració, a més de l'expiració del termini de vigència, l'incompliment dels acords pactats i, si escau, la denúncia unilateral de qualsevol de les parts.

En qualsevol cas, la part que pretengui resoldre el present acord al·legant incompliment de l’altra part, haurà de requerir-li el compliment de l'obligació de forma fefaent i atorgant-li un termini de trenta (30) dies perquè pugui esmenar l’incompliment. Si transcorregut aquest termini l’incompliment no ha estat esmenat, la part perjudicada podrà exercitar l'esmentada facultat.

Desena. Notificacions. Tota notificació que s'efectuï entre les parts es farà per escrit de forma fefaent als respectius domicilis indicats a l'encapçalament d'aquest acord.

Qualsevol canvi de domicili d'una de les parts ha de ser notificat a l’altra de forma immediata i fefaent.

Onzena. Jurisdicció. Les parts acorden que en el supòsit de ser necessari solucionar qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents territorialment.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per Mútua Universal,
Carlos Banqué
Director territorial

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data de 15 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.