Convenis i acords marc

Protocol annex a lacord marc de col·laboració signat entre Informática el Corte Inglés, SA (IECI, SA), i la Universitat de les Illes Balears (ref. 3115)

Programa específic orientat al processament en alta disponibilitat en núvol

Palma, 9 de novembre de 2016

Amb data 24 de setembre de 2015 se signà un acord marc de col·laboració entre Informática El Corte Inglés, SA, i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de l'administració electrònica, l'aplicació de les TIC al turisme i el desenvolupament dels territoris intel·ligents, entre altres temes.

El present annex desenvolupa, en la forma que estableix el present acord marc, un programa específic de col·laboració, orientat a la transferència de coneixement i recerca en l’àmbit del processament en alta disponibilitat en núvol.

Aquest annex es desenvoluparà a partir de les condicions següents:

Primera. Objectiu del programa específic

Aquest programa específic s'estableix per desenvolupar coneixement sobre un àmbit que està suposant una revolució en el món de les TIC: el processament de dades en núvol en entorns que requereixen extremats nivells de disponibilitat operativa. Es vol aportar coneixement sobre la capacitat d’adaptació del sistema a la demanda requerida, racionalitzant els recursos de processament en situacions de variabilitat extrema de demanda (condicions de pic i vall).

Segona. Tipus de cooperació del programa específic

Informàtica El Corte Inglés es copropietària de la firma KIO Networks España, especialitzada en serveis TIC de missió crítica i que disposa d’un centre de processament Tier IV de darrera generació.

La cooperació entre IECI i la UIB inclourà els punts següents:

 1. Seminari conferència sobre els entorns de missió crítica i els models en núvol per als alumnes al final de curs.
 2. Marc de transferència de coneixement entre la UIB i el centre de KIO España.
 3. Cessió de capacitat de processament en núvol per a avaluació i per a l’ús en algun estudi de postgrau o projecte d’innovació de la UIB.
 4. Aquells que, de comú acord, s’estableixin.

Tercera. Àmbit de la cooperació tècnica i cessió de capacitat de processament

La cooperació tècnica es desenvoluparà mitjançant la cessió d’un entorn virtual de les característiques següents: 6 vCPU, 12 GB RAM, 100 GB disc SAS, 200 GB SATA (ambdues amb sistema de seguretat), 1 tallafoc virtual amb 10 Mbps de cabal i 1 IP públic, tot actiu per a l’any lectiu 2016-17.

Quarta. Condicions financeres

 1. Els costs de la cessió d’ús en qüestió són assumits per Informàtica El Corte Inglés i KIO Networks España, al termini especificat a vigència i durada.
 2. Qualsevol ampliació de l’abast del present programa específic es valorarà separadament i específicament, i haurà de ser aprovada, si escau, per les dues parts signants de l’acord marc.
 3. El present programa específic no implica cap tipus de compromís d’assignació de recursos i personal per a cap de les parts.

Cinquena. Vigència i durada

El present programa específic és vàlid per al curs 2016-17 i pot renovar-se, de comú acord, sota l’acord marc de col·laboració.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Coordinació

El responsable de la coordinació d’aquest programa específic dins la UIB és el vicerector d’Innovació i Transferència, que pot designar l’interlocutor corresponent per a cada activitat.

La direcció d’Informàtica El Corte Inglés a les Illes Balears i la de KIO Networks España, o les persones que deleguin, són els coordinadors per part d’IECI.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present programa específic, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per IECI,
Antoni Carmona
Delegació Balears IECI
Director

 

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de novembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.