Convenis i acords marc

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre Turistec, Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme (turistec), i la Universitat de les Illes Balears (UIB)

Palma, 10 de febrer de 2017

REUNITS

D'una banda, el senyor Jaume Monserrat Quintana, president i com a representant del Clúster Internacional de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Aplicades al Turisme (TurisTec), de conformitat amb el nomenament acordat a l'assemblea general ordinària del dia 10 de juny de 2015, legalment convocada i celebrada segons els Estatuts de l'associació, amb domicili a Palma, ParcBIT, carrer d’Isaac Newton, edifici Disset, A6.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues institucions, d'acord amb les respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS DE L’ACORD 

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'investigació conjunts, intercanvi de coneixements i cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s’indiquen més avall. El principal objectiu d'aquest acord és l'anàlisi, l’estudi i la difusió de les activitats associades al sector de les TIC i el turisme, prestant especial interès a la seva importància i influència en el creixement econòmic de multitud de subsectors productius i de serveis, especialment a les Illes Balears.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions es desenvoluparà principalment dins les àrees d'actuació següents:

 1. Intercanvi de coneixement, bases de dades i altres fonts d'informació.
 2. Col·laboració bidireccional en la investigació i en la docència.
 3. Organització de seminaris, col·loquis, simposis.
 4. Estudis i projectes conjunts d'investigació.
 5. Programes de formació conjunts.
 6. Pràctiques curriculars i extracurriculars d'alumnes a l'associació.
 7. Intercanvi d'experiències.
Tercera. Àrees de cooperació

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per totes dues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en les quals es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diverses que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Condicions financeres
 1. No hi ha compromís financer assumit per les institucions en signar-se aquest acord.
 2. Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers aportats per les dues institucions.
Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició de totes dues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Els coordinadors d'aquest acord han de determinar en cada cas la possibilitat de publicació dels resultats, estudis i altres productes que puguin sorgir fruit d'aquest acord.

Sisena. Vigència i durada

Aquest acord entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Les parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

El coordinador d'aquest acord per part de la Universitat de les Illes Balears és el degà de la Facultat de Turisme, o persona que delegui. El coordinador per part de TurisTec és la directora del Clúster, senyora Elena Villa.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per tal de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu, al lloc i data indicats, el present acord de col·laboració.

Per TurisTec,
Jaume Monserrat
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de setembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de setembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.