Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme l’assistència social en matèria de serveis socials

Palma, 7 de febrer de 2017

Parts 

D’una part, la senyora Josefina Santiago Rodríguez, consellera de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 2 de juliol), en representació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma.

Antecedents

 1. La Universitat de les Illes Balears és una universitat pública i es configura, segons els seus estatuts, en una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. D’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Universitat fa el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi.
 2. L’article 45.4 de la Llei orgànica d’universitats preveu que a fi que ningú no quedi exclòs de l’estudi a la Universitat per raons econòmiques, el Govern i les comunitats autònomes, així com les mateixes universitats, han d’instrumentar una política de beques, ajudes i crèdits per a l’alumnat i, en el cas de les universitats públiques, establiran, així mateix, modalitats d'exempció parcial o total del pagament dels preus públics per prestació de serveis acadèmics. En tots els casos, es prestarà especial atenció a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i discapacitat, per garantir així el seu accés i permanència als estudis universitaris.
 3. A més a més, l’article 46 d’aquesta llei inclou, entre els drets dels estudiants, el dret a la igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons de sexe, raça, religió o discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social en l’accés a la Universitat, l’ingrés als centres, la permanència a la Universitat i l’exercici dels drets acadèmics, així com el dret a l’orientació i la informació de la Universitat sobre les activitats universitàries que els afectin.
 4. L’Estatut de l’estudiant universitari, aprovat pel Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, a l’article 4 preveu que tots els estudiants universitaris, independentment de la seva procedència, tenen el dret de no ser discriminats per raó de naixement, origen racial o ètnic, sexe, religió, convicció o opinió, edat, discapacitat, nacionalitat, malaltia, orientació sexual i identitat de gènere, condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, o afinitat política i sindical, o per raó d'aparença, sobrepès o obesitat, o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social, amb l'únic requeriment de l’acceptació de les normes democràtiques i de respecte als ciutadans, base constitucional de la societat espanyola.
 5. Per altra banda, a fi de materialitzar el dret a la no discriminació i la igualtat d’oportunitats, aquest Estatut a l’article 65 recull que, com a eina complementària en la formació integral de l’estudiant, les universitats poden disposar d’unitats d’atenció a l’estudiant, amb càrrec als seus propis pressuposts o mitjançant convenis amb institucions o entitats externes. Es preveu que aquestes unitats podran oferir informació i orientació, entre d’altres, en els àmbits de les metodologies de treball, a fi de donar ajuda als estudiants en els moments de transició entre les diferents etapes del sistema educatiu, iniciatives i activitats culturals, de projecció social, de cooperació i de compromís social, assessorament psicològic i en matèria de salut, o en igualtat de tracte entre dones i homes. Així mateix, des de cada universitat es fomentarà la creació de Serveis d'Atenció a la comunitat universitària amb discapacitat, així com hauran de vetllar per l’accessibilitat d’eines i formats amb l’objecte que els estudiants amb discapacitat gaudeixin de les mateixes condicions i oportunitats a l’hora de formar-se i accedir a la informació.
 6. L’article 134.1 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 maig, preveu que la Universitat ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a qualsevol persona de la comunitat universitària amb necessitats específiques de suport i ha d’establir mesures d’acció positiva que assegurin la participació d’aquestes persones en l’àmbit universitari. Per fer efectiva aquesta participació, la comunitat universitària ha de disposar dels mitjans, suports i recursos necessaris, així com de la normativa específica que compensi els desavantatges objectius causats per la discapacitat. Per fer-ho, l’article 147 preveu que la UIB fomentarà, en la mesura de les seves possibilitats, una adequada política de convenis i d'intercanvis amb altres universitats, centres de recerca, instituts, institucions i empreses.
 7. L’article 30.15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, segons la reforma feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competències exclusives en matèria d’acció i benestar social i polítiques de protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, així com als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
 8. L’article 4 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, inclou, entre els principis rectors dels serveis socials, el d’universalitat i igualtat i el de coordinació, de forma que els serveis socials es fonamentaran en l'actuació coordinada entre els diversos sistemes de benestar social, que inclouen l'educació, la salut, les pensions, el treball i l'habitatge, entre les diferents administracions públiques amb competències en aquests àmbits, i entre aquestes i la societat civil organitzada, amb la finalitat d’establir actuacions coherents i programes d’actuació conjunts. D’altra banda, els articles 5 i 6 d’aquesta llei defineixen el perfil de les persones usuàries de serveis socials. L’article 43 de la Llei 4/2009 preveu que el Govern de les Illes Balears i la conselleria competent en matèria de serveis socials vetllaran per garantir la coordinació i la integració adequades del sistema de serveis socials amb els altres sistemes que contribueixen al benestar de les persones, i adoptaran les mesures necessàries sobre aquest tema, especialment als àmbits de salut, educació, ocupació, justícia, habitatge i cultura.
 9. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació del Govern de les Illes Balears, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, exerceix, entre d’altres, les competències en matèria d’atenció i suport a persones amb dependència, a persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació de risc, així com en l’ordenació de la protecció de menors.

Les dues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest acord, de conformitat amb les següents

Clàusules

1. Objecte

L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per donar assistència social a l’alumnat universitari que la requereixi d’acord amb les seves característiques i necessitats socials.

Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant la posada a disposició de la UIB d’un treballador social, per part de la Conselleria, que durà a terme les funcions pròpies de la seva professió a les dependències de la UIB. Aquestes funcions són, entre d’altres, l’atenció directa a l’alumnat que presenti o estigui en risc de presentar problemes d’índole social, potenciant el desenvolupament de les seves pròpies capacitats i facultats per afrontar per si mateix futurs problemes i integrar-se satisfactòriament a la vida social; informació, i orientació sobre els recursos dels serveis socials comunitaris que requereixi o, fins i tot, la derivació a aquests serveis; i la col·laboració amb la unitat d’atenció a l’alumnat a fi d’assegurar els drets de l’alumnat, especialment dels que tenen necessitats especials.

L’horari d’atenció serà de 4 hores mensuals, en les quals el treballador o la treballadora social haurà de prestar serveis a la UIB d’acord amb les instruccions internes que aquesta doni.

2. Obligacions de les parts

 1. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació es compromet a:
  1. Posar a disposició de la UIB un treballador/a social facultat per dur a terme l’objecte d’aquest acord.
  2. Donar la informació i/o l’assessorament sobre els recursos adients per a cada cas concret.
 2. La UIB es compromet a:
  1. Habilitar un espai idoni perquè el treballador/a social pugui dur a terme les seves funcions garantint la privadesa de la persona usuària.
  2. Informar l’alumnat del servei d’assistència social.
  3. Presentar, en acabar la durada de l’acord, un informe sobre el treball dut a terme pel treballador/a social, amb indicació del nombre de casos atesos i la seva resolució.

3. Finançament

Aquest conveni de col·laboració no implica directament cap contraprestació econòmica per a cap de les parts signants, sens perjudici dels expedients que se’n puguin derivar, els quals s’han de tramitar d’acord amb el procediment i expedient econòmic que correspongui, sotmès a aprovació pressupostària.

4. Comissió de seguiment

 1. Es crearà una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de la UIB i dos representants de l’entitat col·laboradora.
 2. La comissió de seguiment coordinarà les relacions entre la Conselleria i la UIB en l’execució d’aquest conveni. Així mateix, resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que se’n puguin derivar.
 3. El règim de funcionament de la comissió de seguiment s’ha d’ajustar a les normes que conté la secció tercera del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. El mateix òrgan col·legiat ha de designar el president/a entre els seus membres i un funcionari/ària de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que ha d’actuar com a secretari/ària, amb veu però sense vot.
 4. En qualsevol cas, abans de presentar, quan sigui pertinent fer-ho, els litigis produïts davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris, s’haurà d’intentar la conciliació en el si d’aquesta comissió.

5. Règim de modificació

La modificació del contingut del conveni requerirà l’acord unànime de les parts signants, d’acord amb el que estableix l’article 49.g) de la Llei 40/2015.

6. Vigència

El present acord és vigent d’ençà que es formalitza i té efectes retroactius de l’1 de desembre de 2016, data d’inici de les accions ja desenvolupades, fins a l’acabament de l’any acadèmic.

És renovable automàticament per anys acadèmics en cas que no es denunciï, per un màxim de 4 anys.

7. Resolució

Són causes de resolució d’aquest acord:

 • Acabament del termini de vigència.
 • Acord de les parts, que s’ha de formalitzar per escrit i sempre que hi hagi avís previ a l'altra part, fet amb una antelació mínima de dos mesos a la data prevista per fer-ho.
 • Impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les obligacions que es deriven de l’objecte de l’acord.
 • Incompliment greu i manifest, per part de qualsevol de les parts, de les clàusules pactades, amb la denúncia prèvia d’una de les parts.

8. Protecció de dades

Les parts signants d’aquest conveni de col·laboració han de respectar el que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, i especialment el que fa referència a la comunicació de dades de caràcter personal entre les parts signants.

La UIB té inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades un fitxer Estudiants de pregrau amb el codi 2102791435 i un fitxer Estudiants de postgrau amb el codi 210309083, la finalitat dels quals és la gestió acadèmica i administrativa d’aquests. La UIB garanteix els drets prevists a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i aplica les mesures de seguretat de nivell mitjà corresponents al fitxer.

Els estudiants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat de les Illes Balears.

9. Règim jurídic

Aquest acord queda exclòs de l’àmbit d’aplicació del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret 3/2011, de 14 de novembre.

Hi són aplicables la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

10. Resolució de conflictes i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació, el desenvolupament i els efectes que es puguin derivar de l’aplicació del present acord les resoldrà la comissió de seguiment prevista a la clàusula quarta. Si les parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa amb seu a Palma, amb renúncia expressa a qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d’aquesta jurisdicció.

Com a prova de conformitat, signam aquest acord en tres exemplars.

Per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,
Josefina Santiago

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de desembre de 2016 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.