Convenis i acords marc

Annex al conveni de cotutela de tesi entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat París Saclay –l’École Normale Supérieure de Paris Saclay (anteriorment École Normale Supérieure de Cachan)

PREAMBUL

La Universitat París Saclay, establerta a l'espai tecnològic, edifici Discovery, carretera de I'Orme aux Merisiers RO 128, 91190 Saint-Aubin, França, representada pel seu president, Gilles Bloch, de la qual és membre l'École Normale Supérieure de Paris Saclay (I'ENS Cachan)

La Universitat de les llles Balears, amb adreça a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya, representada pel vicerector doctor Jaume Carot Giner, per delegació del Rector, en aplicació de l’Acord normatiu 10645/2013, de 18 de juny (FOU núm. 384, de 21 de juny) (UlB)

Han signat un acord de cotutela de tesi referit al doctorand Martín Emilio Rais, dirigit pel professor Jean-Michel Morel, membre del CMLA, i el doctor Bartomeu Coll Vicens, membre de Grup d’Investigació de Tractament i Anàlisi Matemàtica d’Imatges (TAMI) i del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB.

En virtut d’aquest conveni les institucions signatàries es comprometen a expedir el títol corresponent de doctor amb inclusió de la menció de: «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat París Saclay» o «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat de les Illes Balears».

Vista la decisió d'acreditació del doctorat, a partir del primer de setembre de 2015, de la Universitat París Saclay, de la qual és membre l'École Normale Supérieure de Paris Saclay (I'ENS Cachan)

Vista la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Vista la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats

Vist el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat

Vist l’Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març, pel qual es modifica l’Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears

Article 1

Als diplomes de doctor del senyor Martín Emilio Rais hi ha de figurar la menció de: «Tesi en règim de cotutela amb la Universitat Paris Saclay» o «Tesi de cotutela amb la Universitat de les Illes Balears», segons correspongui, en virtut d’aquest acord de cotutela signat entre la Universitat París Saclay l’École Normale Supérieure de Paris Saclay (anteriorment École Normale Supérieure de Cachan) i la Universitat de les Illes Balears.

Article 2

Les disposicions de l'acord de cotutela de tesi entre la Universitat de les Illes Balears i l’École Normale Supérieure de Cachan signat el 21 de novembre de 2013 que no han estat modificades pel present acord, resten vigents.

Fet en dos exemplars en llengua catalana i en llengua francesa.

Per la Universitat de les Illes Balears,

a Palma,

Jaume Carot
Vicerector d’Investigació i Postgrau

Per la Universitat París Saclay,
a Saint-Aubin,

Gilles Bloch
President

Palma, 24 d’abril de 2017

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2016 i la va ratificar el Consell de Govern en data 20 de desembre de 2016, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.224 i 1472 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig)

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.