Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració per avaluar la viabilitat de la implantació d’una xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió basada en la tecnologia LoRaWA

Palma, 24 d'abril de 2017

Parts

Bartomeu Tugores Bautista, amb DNI (...), en qualitat de director gerent de l’empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, amb CIF A57407009 i domiciliada al carrer Blaise Pascal, s/n (ParcBIT), carretera Palma - Valldemossa, km 7,4 07121 Palma, facultat en virtut de l’escriptura número 2306/2015, de 29 d’octubre de 2015, atorgada davant el notari Luis Pareja Cerdó, de l’Il·lustre Col·legi de Balears, designat pel torn reglamentari 44/2015.

Pere Fuster Nadal, gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, amb CIF G57775884, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’acord del Patronat de data 21 d’agost de 2015, elevat a públic davant la notària de Palma senyora María del Mar Urbano Rodríguez en data 8 de setembre de 2015, protocol 292.

Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig), pel qual s’aproven els Estatuts de l’esmentada universitat, amb CIF Q0718001A i domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Antecedents

 1. Multimèdia de les Illes Balears és una societat mercantil pública dependent de Vicepresidència i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, segons el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Té, entre altres finalitats, impulsar les noves tecnologies i promoure la implantació de les telecomunicacions en empreses.
 2. La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (d’ara endavant, Fundació BIT) és un organisme d’innovació i transferència tecnològica de naturalesa fundacional que neix del Projecte de reestructuració del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears. És una fundació dependent de  Vicepresidència i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, segons el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i és la fundació encarregada d’executar les estratègies d’R+D+I en un entorn estratègic de les Illes Balears. És un espai on es fomenten les noves tecnologies i el suport als emprenedors, amb àrees per al desenvolupament i la innovació.
 3. La Universitat té entre les seves funcions, d’acord amb les disposicions de la LOU, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals que exigeixin l’aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística.

De conformitat amb l’article 4 (Atencions especials) dels seus Estatuts, la UIB és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l’estudi de la cultura catalana i al desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

La Universitat, a través dels seus investigadors, té experiència i capacitat i disposa de les instal·lacions adequades per realitzar activitats d’avaluació i anàlisi tècnica de tecnologies de sensorització del territori basades en xarxes LoRaWAN.

Consideracions jurídiques

El principi de col·laboració, conforme al que disposa l’article 3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regeix les relacions entre les administracions públiques. Aquest principi de caràcter general també és aplicable a les relacions de col·laboració que, en virtut d’un conveni, una administració pugui realitzar amb altres entitats de caràcter privat. Als articles 47 a 53 de l’esmentada llei es regulen els convenis, així com el contingut mínim d’aquests instruments.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules

Primera. Objecte

 1. Promoure la participació coordinada de les entitats signants en el desenvolupament com a prova pilot de la xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió basada en la tecnologia LoRaWAN.
 2. Intensificar les relacions personals i tecnològiques entre els organismes participants amb el fi d’aconseguir un aprofitament òptim dels recursos humans i materials en el desenvolupament del projecte.

Segona. Col·laboració

 1. Multimèdia de les Illes Balears es fa càrrec del pressupost necessari, acordat entre les parts (2.200 euros), per a la realització de la prova pilot esmentada, ja que serà l’empresa propietària de la xarxa i la que en durà a terme la gestió a través del personal corresponent.
 2. La Fundació BIT permetrà la instal·lació d’una antena al ParcBIT, a la torre que hi ha situada a l’edifici de telecomunicacions, per tal de comprovar-ne el servei i, a la llarga, poder-ne fer ús.
 3. La Universitat de les Illes Balears proporcionarà els recursos necessaris de suport tècnic i tecnològic de la prova pilot per part d’investigadors de la mateixa universitat.

Les entitats signants es comprometen a contribuir de forma constructiva al desenvolupament de la prova pilot. Les possibles iniciatives o els suggeriments que vagin sortint en relació amb aquesta prova seran acordats per les persones representants de cada part.

Els membres signants es comprometen a subscriure el seu compromís amb el compliment del codi ètic adoptat pel Govern de les Illes Balears.

Tercera. Infraestructures i equipament

L’emplaçament de la prova pilot serà el ParcBIT.

Les entitats signants aportaran per al seu ús comú, i dins les seves possibilitats, les seves infraestructura i instal·lacions per al desenvolupament de la prova pilot.

S’accedirà a aquests equips, instal·lacions i infraestructures d’investigació i se’n farà ús amb l’autorització prèvia de les parts, d’acord amb la normativa vigent.

Quarta. Planificació

Per tal de dur a terme la correcta planificació de l’objecte del present conveni, les parts redactaran de manera conjunta un document tècnic de títol específic, que haurà de ser referendat per les parts, el contingut del qual serà el següent:

 • Objectius a aconseguir amb la prova pilot
 • Assignació de funcions de cada una de les parts
 • Calendari d’actuacions
 • Detall del pressupost de les actuacions (vegeu la clàusula cinquena)

Cinquena. Aportació econòmica

La prova pilot es finançarà a través dels recursos financers de Multimèdia de les Illes Balears, d’acord amb la planificació pressupostària de la prova pilot i dels pressuposts aprovats anualment per l’entitat.

L'aportació econòmica de Multimèdia de les Illes Balears per a la realització de la prova pilot serà únicament i exclusivament per a la finalitat determinada anteriorment i serà d’un import total de 2.200 euros (IVA exclòs), d’acord amb el pressupost presentat per l’empresa lotLabs en data 19 d’abril de 2016, amb càrrec als pressuposts de Multimèdia de les Illes Balears.

Les factures derivades del conveni s’hauran de presentar davant el registre de Multimèdia de les Illes Balears i no seran abonades fins que hi hagi conformitat prèvia de totes les parts implicades, amb les firmes corresponents.

Sisena. Obligacions de les parts

A) Obligacions de Multimèdia de les Illes Balears
 • Gestionar el pagament del pressupost acordat a la clàusula segona, una vegada presentades les factures justificatives corresponents.
 • Autoritzar l'ús de la marca i la imatge per al patrocini objecte de conveni.
 • Gestionar la xarxa.
B) Obligacions de la Fundació BIT
 • Posar a disposició de les entitats signants d’aquest conveni de col·laboració les instal·lacions del ParcBIT per a la realització de les activitats relacionades amb l’objecte d’aquest document.
 • Posar a disposició de les entitats signants d’aquest conveni de col·laboració els contactes i la informació necessaris per afavorir la realització i coordinació de les activitats relacionades amb l’objecte d’aquest document.
C) Obligacions per part de la Universitat de les Illes Balears
 • Facilitar a les parts signants d’aquest conveni la informació tècnica disponible de la tecnologia LoRaWAN i participar en l’elaboració de la planificació específica objecte d’aquest conveni.
 • Realitzar les anàlisis tècniques i campanyes de mesura seguint la planificació específica acordada entre les parts.
 • Facilitar a les parts signants d’aquest conveni una memòria tècnica final amb la informació resultat de les anàlisis recollides en la planificació tècnica indicada a la clàusula quarta.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions determinarà la resolució del conveni a sol·licitud de qualsevol dels patrocinadors, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.

Setena. Justificació de la prova

Es tracta de realitzar una prova pilot per avaluar la viabilitat de la implantació d’una xarxa de sensorització del territori de baixa velocitat de transmissió basada en la tecnologia LoRaWAN, amb la col·laboració dels investigadors de la Universitat de les Illes Balears, amb la finalitat d’establir la utilitat d’aquesta tecnologia per a Multimèdia de les Illes Balears analitzant la seva incorporació com a xarxa pública per donar serveis a altres administracions públiques, ajuntaments i altres organismes de dret públic que s’hi vulguin adherir.

Vuitena. Comissió de seguiment

S’estableix una comissió de seguiment del present conveni de col·laboració, integrada per un representant de Multimèdia de les Illes Balears, un representant de la Fundació BIT i un representant de la Universitat de les Illes Balears.

Les funcions de la comissió de seguiment són les següents:

 • Interpretar els dubtes i resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en relació amb el present conveni.
 • Fer un seguiment del conveni i vetllar pel seu compliment.

Les parts signants del present document col·laboraran en tot moment d’acord amb els principis de la bona fe i eficàcia, per assegurar la correcta execució del que s’ha pactat per fomentar les noves tecnologies, el suport als emprenedors i el desenvolupament i la innovació.

Novena. Vigència del conveni

El present conveni serà vigent des del moment que se signi i fins al compliment de les obligacions que s’estableixen a la clàusula sisena, que es preveu que es compleixin en el termini màxim d’un any. No obstant això, si no es pot complir aquest termini, es podrà prorrogar per terminis d’un any de mutu acord entre les parts.

Desena. Resolució del conveni

Són motius de resolució:

 • El mutu acord de les parts, que haurà de formalitzar-se per escrit.
 • L'incompliment de les clàusules del conveni.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni, la qual cosa implicarà l’impagament de la despesa compromesa per part de Multimèdia de les Illes Balears.

Onzena. Jurisdicció competent

La jurisdicció competent per respondre a les controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació del present conveni, així com al seu incompliment, és la contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Per Multimèdia de les Illes Balears,
Bartomeu Tugores
Director gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Per la Fundació BIT,
Pere Fuster
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de març de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 5 de maig de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.