Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració entre l’Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears 

Palma, 3 de juliol de 2017

REUNITS 

D’una banda, el senyor Javier Cortès Bordoy, amb el NIF (...), que actua com a president de l’Associació Espanyola contra el Càncer a les Illes Balears, amb domicili al carrer d’Aragó, 215, segon, 07008 Palma (Illes Balears), amb el CIF G28197564.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

MANIFESTEN 

PRIMER. L’Associació Espanyola contra el Càncer es va constituir el 5 de març de 1953 amb el propòsit de lluitar contra el càncer en totes les modalitats conegudes o que es coneguessin en el futur. El 29 de setembre de 1966 va ser inscrita amb el número nacional 3827 de la secció 1a al Registre Nacional d’Associacions. Fou declarada d’«utilitat pública» per Acord del Consell de Ministres adoptat a la reunió del dia 24 d’abril de 1970.

SEGON. La UIB és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

TERCER. L’Associació Espanyola contra el Càncer i la Universitat de les Illes Balears mantenen una col·laboració ininterrompuda en virtut de l’Acord marc signat el 9 d’abril de 2014 (ref. 2818), i actualment pretenen ampliar aquesta col·laboració amb la firma d’un nou acord.

QUART. Els Estatuts de l'Associació especifiquen que, per al millor compliment de les seves finalitats, l’AECC posarà en pràctica tots els mitjans que consideri adequats i, entre aquests, la creació d'organitzacions i l’establiment de serveis per a la prevenció, la recerca sobre la malaltia i el millor tractament i cura dels afectats; i l'establiment de relacions amb totes les entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, que persegueixin un fi anàleg al que és propi de l’AECC. Les seves funcions s’articulen en els objectius estratègics següents:

 • Informar i conscienciar la població sobre els factors que faciliten la prevenció i detecció precoç del càncer, amb la finalitat de disminuir les taxes d'incidència i/o mortalitat per càncer al nostre país.
 • Millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i les seves famílies, pal·liant els problemes derivats de la malaltia oncològica.
 • Potenciar la recerca en la lluita contra el càncer.
 • Promocionar la formació entre els col·lectius professionals i voluntaris que treballen en la lluita contra el càncer.

Ambdues institucions tenen objectius i interessos comuns i consideren convenient d’organitzar una possible vinculació en diverses matèries establint per això una sèrie de mecanismes i instruments.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

CLÀUSULES 

PRIMERA. Objecte

La UIB i l’Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears es comprometen a fomentar el desenvolupament de projectes i experiències en matèries d’interès comú mitjançant l’execució de programes mutus en les àrees corresponents.

SEGONA. Modalitats de col·laboració

Les àrees en què podran desenvolupar-se les activitats de col·laboració o de cooperació podran ser:

 1. Impulsar campanyes de sensibilització sobre temes d’interès mutu, coincidint amb el calendari de dies assenyalats i referits a la sensibilització dels diferents tipus de càncer.
 2. Convocar anualment entre ambdues entitats els Premis Balears contra el Càncer, per a treballs de fi de grau o de màster a la UIB, amb la finalitat d’incentivar i premiar l’esforç dels alumnes que hagin realitzat treballs de fi de grau i de màster (TFG/TFM) orientats als tres pilars de l’AECC: informar i conscienciar sobre la malaltia (promoció de la salut, prevenció primària i secundària), donar suport al malalt i la seva família i acompanyar-los (atenció social, atenció psicològica, orientació sanitària, rehabilitació i fisioteràpia...) i fomentar la recerca oncològica.
 3. Realitzar accions formatives d’acció social, d’animació comunitària i de sensibilització per part de l’AECC en l’àmbit universitari. La UIB cedirà els seus espais per a la realització de les esmentades accions, i per tant s’hi reservaran unes quantes places per a membres de la comunitat universitària.
 4. Promocionar el voluntariat de l’AECC amb àmbit d’actuació a la Universitat, dirigit a incidir sobre la comunitat universitària, anomenat «voluntaris per la salut». Per afavorir la participació dels voluntaris dins aquest programa, l’AECC i la UIB podran oferir programes de formació general i específica de voluntariat impartits per ambdues entitats.
 5. Promoure l’execució de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la UIB en l’àmbit de l’AECC, als diferents programes que dugui a terme.
 6. Col·laborar en activitats de recerca, foment i difusió relacionades amb estils de vida saludable.
 7. No obstant això, el present acord marc de col·laboració i els compromisos assumits es desenvoluparan mitjançant convenis específics per a cada activitat o campanya, que hauran d’aprovar expressament, cada un, les entitats signants del present conveni, i en els quals s’hauran de detallar concretament els termes del contingut i el seu abast.

TERCERA. Comissió mixta

Es constitueix una comissió de seguiment que serà formada per dos representants de cada entitat.

La comissió coordinarà les relacions entre les parts en l’execució d’aquest conveni.

A més, la comissió resoldrà els problemes d’interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte del present conveni.

QUARTA. Vigència

El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i té una vigència d’un any, renovable automàticament pel mateix període en cas que no es denunciï. La denúncia s’ha de fer amb una antelació de dos mesos respecte a la data inicial prevista de finalització o la de qualsevol de les pròrrogues. Així mateix, el present acord deixa sense efecte l’anterior, signat el 9 d’abril de 2014, esmentat.

CINQUENA. Modificació

Les parts, de comú acord, poden proposar la modificació o rescissió de l’acord marc amb dos mesos d’antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l’acord marc es denunciï, es comprometen a acabar els projectes i les activitats que hi hagi en fase de realització.

Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per finalitzat el present conveni comunicant-ho per escrit a l'altra part amb dos mesos d'antelació sense necessitat de justificar-ne la causa.

SISENA. Utilització de marques, signes o logotips

L’AECC s'obliga a no utilitzar, sense el consentiment exprés de la UIB, en el marc del present acord marc de col·laboració i dels convenis específics, imatges, marques comercials, logotips, etc. propietat de la UIB, amb el benentès que els drets de propietat intel·lectual sobre aquests són de titularitat exclusiva de la UIB.

De la mateixa manera, la UIB s'obliga a no utilitzar, sense el consentiment exprés per de l’AECC, en el marc del present acord marc de col·laboració i dels convenis específics, imatges, marques comercials, logotips, etc. propietat de l’AECC, amb el benentès que els drets de propietat intel·lectual sobre aquests són d'exclusiva titularitat de l’AECC.

SETENA. Protecció de dades

Les parts tractaran de manera confidencial les dades de caràcter personal de l'altra part a les quals hagin tingut accés com a conseqüència del present conveni, d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament.

VUITENA. Règim jurídic

Les qüestions litigioses sorgides de la interpretació, la modificació i el desenvolupament del present conveni i dels efectes que se’n puguin derivar, les resoldrà la comissió de seguiment prevista. Si les dues parts no arriben a un acord, sotmetran les qüestions litigioses als òrgans de la jurisdicció competent amb seu a Palma, amb renúncia expressa de qualsevol jurisdicció que els pugui correspondre.

I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni i als efectes oportuns, les parts el signen al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per l’Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears,
Javier Cortès
President

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 28 de febrer de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 30 de març de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.