Convenis i acords marc

Acord marc de col·laboració

 

Entre

L’Université Paris 13
Establiment públic de caràcter científic, cultural i professional (EPCSCP)
Codi APE : 8542Z
NÚM. SIRET : 19931238000017 IVA núm: FR 52199312380
99 Avenue Jean-Baptiste Clément
93430 Villetaneuse – França
Representada pel seu president
Jean-Pierre ASTRUC,

i

Universitat de les Illes Balears
Ctra. de Valldemossa km.7,5
07122-Palma (Illes Balears)
Espanya
Representada pel seu rector
Llorenç Huguet Rotger
Exercint la seva autoritat en virtut dels poders que li confereix la Llei.

Exposat el present acord a les autoritats de tutela segons els textos reglamentaris en vigor a cada Estat participant, s'ha convingut el següent:

Exposat el present acord a les autoritats de tutela segons els textos reglamentaris en vigor a cada Estat participant, s'ha convingut el següent:

ARTICLE 1:

Les dues institucions decideixen establir, sobre una base de reciprocitat, relacions de cooperació i coordinació d'intercanvis en matèria d'ensenyament i de recerca.

ARTICLE 2:

Les parts identificaran els temes d'interès comú i posaran en marxa els projectes que desitgin desenvolupar conjuntament, de conformitat amb la legislació vigent de cada país i dins dels límits acordats mútuament.

Els projectes podran incloure, entre d'altres, les activitats següents:

 1. Intercanvi de personal administratiu i personal docent i investigador
 2. Intercanvi d'estudiants
 3. Intercanvi de publicacions
 4. Desenvolupament de projectes de recerca conjunts
 5. Direcció conjunta de tesis de doctorat i treballs de fi de màster
 6. Publicacions de forma conjunta.

La primera etapa de la col·laboració girarà en torn de l'organització del col·loqui internacional "Intervencions contemporànies a la catedral de Mallorca: l'obra de Miquel Barceló a la capella del Santíssim deu anys després".

La realització del col·loqui es confiarà a les unitats següents:

 • A la Universitat París 13: Service Culture de Paris 13.
 • A la Universitat de les Illes Balears: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta.

Aquesta col·laboració es podrà ampliar a altres activitats amb posterioritat a la signatura del present acord marc.

ARTICLE 3:

Dins dels límits de les lleis i els reglaments vigents a cadascun dels països, i en la mesura de les seves possibilitats, les parts contractants acorden dur a terme l'intercanvi de professors per impartir cursos i conferències o participar en activitats de recerca.

El professorat habilitat per dirigir tesis a la Universitat París 13 i el PDI doctor de la Universitat de les Illes Balears podran dirigir tesis en cotutela, inscrites a qualsevol de les dues universitats, prèvia formalització d'un conveni específic.

Les institucions contractants podran atorgar a l'estudiant un diploma de doctor de cadascuna de les universitats amb la menció "tesi en règim de cotutela amb la Universitat París 13/Universitat de les Illes Balears", tal com s'estableix a la normativa vigent i sempre que l'alumne dugui a terme una estada de 6 mesos a l’altra universitat.

ARTICLE 4:

El personal docent i investigador d’intercanvi, en aplicació del present acord, continuarà percebent, dins del límit de les lleis i reglaments vigents a cadascun dels Estats, la remuneració de la universitat d’origen, i podrà beneficiar-se del conjunt de drets inherents a la seva activitat.

ARTICLE 5:

Les parts es comprometen a informar-se mútuament i a procedir a l’intercanvi dels documents resultants de les seves activitats en els àmbits definits a l’article 2 (publicacions, llibres, experiències pedagògiques, bibliografies, intercanvis de tesis...).

ARTICLE 6:

Les parts treballaran de forma conjunta sempre que sigui necessari, concretament quan es tracti d’avaluar el desenvolupament de les accions de docència i recerca, com també per avaluar les accions en curs o les ja realitzades.

Aquesta avaluació es durà a terme per part de les dues institucions cada tres anys.

Cada programa de cooperació estarà subjecte a un conveni específic en el qual s'establiran les obligacions i responsabilitats de les parts amb claredat i precisió, així com les condicions en què es desenvoluparan les activitats programades conjuntament.

ARTICLE 7:

Totes dues institucions maldaran per promoure la posada en marxa de programes conjunts de recerca.

ARTICLE 8:

En el cas que es generin nous coneixements de manera conjunta pel personal de les dues parts (i sempre que cap de les dues parts no pugui reclamar de manera justificada la propietat íntegra d’aquests nous coneixements) en el marc de l'execució d'aquest acord, aquests nous coneixements conjunts seran copropietat a parts iguals de les dues parts, llevat que es decideixi altrament.

Les dues parts es reserven el dret d’explotar conjuntament aquests nous coneixements comuns, segons les lleis i reglaments vigents a cada país.

En aquest sentit, podran dur a terme publicacions conjuntes a revistes científiques nacionals o internacionals. Els nous coneixements que no s’hagin publicat conjuntament no podran ser comunicats a tercers, llevat que ambdues parts hi hagin manifestat prèviament el seu acord.

Cada part conservarà la plena i sencera propietat intel·lectual dels coneixements que hagi adquirit abans de la signatura d'aquest acord i dels nous coneixements adquirits de manera pròpia. En cas necessari, hauran de celebrar-se convenis específics quant a la propietat intel·lectual de les recerques i la seva explotació.

ARTICLE 9:

La Universitat París 13 i la Universitat de les Illes Balears facilitaran, dins del límit dels seus mitjans i capacitat d’acollida, els intercanvis recíprocs d’estudiants, els quals seran integrats als cursos regulars, sempre que compleixin els requisits d'accés i admissió, i a les estructures de recerca de la universitat d’acollida. Si s'escau, i llevat que hi hagi disposicions en contra, els estudiants estrangers, en virtut d'aquest acord, continuaran percebent durant la seva estada a la universitat d’acollida les beques o préstecs que rebin dels seus governs o autoritats nacionals, locals o regionals, per als estudis que cursin a la universitat d’origen.

ARTICLE 10:

Els estudiants participants en els intercanvis satisfaran les taxes universitàries únicament a la seva universitat d’origen. Cada part assumirà els costs de coordinació i de desplaçament del PDI. Els professors i els estudiants en mobilitat hauran de disposar d’una assegurança contra riscs (accident, malaltia, responsabilitat civil) i d’una eventual repatriació que poguessin esdevenir-se durant l’estada al país d’acollida.

El doctorand a la UIB estarà sota la cobertura de l’assegurança escolar i de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents que la UIB tingui concertades.

En el supòsit que no es pugui aplicar l’assegurança escolar i que el doctorand no quedi cobert per la pòlissa d’accidents subscrita actualment per la UIB, aquesta serà responsable de garantir que l’estudiant estigui sota la cobertura d’una assegurança d’assistència mèdica, una pòlissa d’accidents i una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, que seran específiques per als riscs existents.

En el cas del professorat, tots disposen d'assegurança en qualitat de personal de la UIB.

ARTICLE 11:

Cada projecte previst a través d’un conveni específic derivat d'aquest acord marc serà finançat de manera separada segons els recursos disponibles. Els recursos necessaris per a la posada en marxa de qualsevol projecte seran negociats pels responsables i hauran d’estar subjectes a un conveni específic.

A més, si disposen de recursos, les parts podran desenvolupar activitats finançades pels seus propis mitjans.

Les institucions habilitaran mecanismes pressupostaris per a la posada en marxa d'aquest acord i, si és possible, sol·licitaran dins del marc d’aquests intercanvis tots els recursos financers per assolir els objectius corresponents.

ARTICLE 12:

Aquest acord marc podrà ser anul·lat totalment o parcialment, per una o altra de les parts, mitjançant una carta certificada i amb justificant de recepció adreçada a l’altra part, amb un preavís de sis mesos. No obstant això, les parts es comprometen a dur a terme les activitats iniciades abans de l’anul·lació.

En qualsevol circumstància, els drets dels estudiants hauran de quedar preservats i no es perjudicaran les activitats que estiguin duent a terme. Per aquests motius, l’anul·lació serà efectiva al final de la pròxima sessió d’exàmens, després de la reunió del jurat o jurats corresponents. La part sol·licitant de l’anul·lació n'haurà d’informar l’altra 60 (seixanta) dies abans de la sessió esmentada.

No obstant això, en cas d'una no execució de l’acord motivada per la salvaguarda de l’interès general o per causa de força major reconeguda per la llei, l’acord restarà suspès de ple dret. En aquest supòsit, les parts encara hauran d'executar les obligacions respectives que es puguin derivar de la suspensió de l’acord.

Tanmateix, les parts accepten expressament que, en el supòsit que aquesta suspensió de l’execució de l’acord duri més de quinze (15) dies, les parts es reuniran per intentar trobar una solució o acordar conjuntament les conseqüències que tindrà la suspensió de l’acord.

Si no s'arriba a una solució en un termini de trenta (30) dies a partir de la reunió esmentada, l’acord serà anul·lat de ple dret, a condició, tanmateix, que els drets dels estudiants en formació restin preservats i que no es perjudiquin les accions en curs.

ARTICLE 13:

Les parts maldaran per trobar, dins dels seixanta (60) dies següents a la data en què una de les parts rebi de l’altra una sol·licitud escrita de solució de controvèrsia, una solució amigable per a tota diferència que pogués sorgir pel que fa a la validesa, la interpretació, l’execució o inexecució, la interrupció o l’anul·lació d'aquest acord de cooperació.

En cas d’impossibilitat d’arribar a un acord amigable, les diferències que persisteixin se sotmetran a una solució per mediació i, en cas que aquesta fracassi, se sotmetran a la solució per arbitratge del Centre de mediació i arbitratge de París (CMAP), al qual les parts declaren adherir-se. Aquestes diferències seran resoltes per tres àrbitres.

ARTICLE 14:

Cada part assumirà la plena responsabilitat de les conseqüències que resultin d’una execució insatisfactòria de les prestacions a càrrec seu. La responsabilitat de la universitat s'haurà de determinar en cas que no compleixi alguna de les seves obligacions.

Cada part respon davant l’altra part de qualsevol recurs de personal, proveïdors i serveis dels quals sigui personalment responsable sota les obligacions mútues definides en aquest acord.

ARTICLE 15:

Es nomenarà una comissió mixta que serà responsable de la gestió dels programes endegats en virtut d'aquest acord i en presentarà una avaluació anual a les respectives institucions.

Els membres de la comissió mixta seran designats per cada una de les parts contractants, entre els professors-investigadors o els investigadors de cada institució. La durada del seu mandat serà de tres anys renovables.

ARTICLE 16:

Els articles d'aquest acord podran ser esmenats o modificats per consentiment de les dues parts contractants.

ARTICLE 17:

Aquest acord, que entra en vigor en la data de la signatura pels representants de les dues parts, se subscriu per un període de  cinc anys, llevat del cas de denúncia amb un preavís de sis mesos, sense perjudici de les activitats en curs. En cas de renovació es tornarà a sotmetre, si escau, a un estudi per part de les autoritats de tutela.

ARTICLE 18:

Aquest acord es redacta en francès, castellà i català, i es dona fe igualment de cada versió.

Signat a Villetaneuse,
Signat a Palma de Mallorca,

El dia________________ El dia 5 de maig de 2017

El president de la Universitat París 13
Jean-Pierre ASTRUC

El rector de la Universitat de les Illes Balears
Llorenç HUGUET

Diligència

Aquest conveni fou aprovat pel Consell de Direcció de data 31 de gener de 2017 i ratificat pel Consell de Govern en data 16 de juny de 2017, de conformitat amb allò que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.