Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Stem Europe, SLU, en el marc del Doctorat Interuniversitari de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 

A Palma, el 24 d’octubre del 2017 

COMPAREIXEN                                                                                                                 

D'una part, Ramon Llull Cerdà, en nom i dret propis / en nom i representació d'Stem Europe, SLU, (en endavant Stem Europe) i en qualitat de director general, amb domicili als efectes d'aquest contracte al carrer Emili Pou, 14, 07230, Montuïri, i amb CIF B57403784; en endavant “Stem Europe”.

I de l'altra, el Sr. Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 38.1 dels Estatuts d'aquesta universitat (Decret 64/2010, de 14 de maig) i Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), com a representant de la UIB d'acord amb allò que s'estableix a la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril.

Tots dos representants, havent-se reconegut mútuament la capacitat jurídica suficient, subscriuen en nom de les respectives entitats aquest document, previ compliment dels requisits que s'hi estipulen i en aplicació de la normativa següent:

1) Normativa de caràcter general:

 • Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre).
 • Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.
 • Llei 4/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 • Llei 23/2006, de 7 de juliol, per la qual es modifica el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.
 • Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig).
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya (BOE núm. 260, de 30 d’octubre).
 • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials a Espanya.
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Resolució de 9 de febrer de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a l'any 2014 per a actuacions del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Técnica i d'Innovació 2013-2016.
 • Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, així com el procediment per determinar la correspondència amb els nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.  
 • Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials Decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau a les universitats públiques espanyoles.
 • Acord normatiu 11330/2015, de 23 de març, pel qual es modifica l'Acord normatiu 11037/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de les Illes Balears. 

EXPOSEN

1r.- Que Stem Europe està interessada a col·laborar amb la UIB per dur a terme treballs de recerca corresponents a l'elaboració de tesis doctorals dins el Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada, Interuniversitari per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), coordinat per la UIB.
Que els alumnes afectats per aquest Conveni són aquells que duran a terme el Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada i estaran vinculats a Stem Europe mitjançant un contracte laboral o una beca (en endavant l'“Investigador en formació”). La llista d'Investigador/s en formació s'adjuntarà en forma d'annex a aquest Conveni amb data de l'any en què s'accepti el programa i de manera retroactiva per a aquells Investigadors en formació vinculats a Stem Europe que hagin estat acceptats abans de la data de signatura del Conveni.
2n.- Que la UIB, entre els seus objectius, vol contribuir al desenvolupament i la innovació en el teixit industrial balear, mitjançant la transferència de talent investigador a les empreses i institucions; afavorir-ne la competitivitat empresarial i la internacionalització. Impulsar la recerca a través de donar suport a la col·laboració entre els àmbits empresarial i universitari, i incorporar a les empreses personal investigador en formació que en el futur sigui capaç de dur a terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació.
3r.- Que les Parts acorden celebrar aquest Conveni de conformitat amb les clàusules següents. 

CLÀUSULES

Primera

L'objecte d'aquest Conveni és regular la col·laboració entre les Parts per a la realització dels treballs de recerca relatius al Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada de la UIB, UPV/EHU i la URV, i l'elaboració de tesi/s doctoral/s.

El tema de la tesi doctoral s'establirà dins les línies de recerca del programa de doctorat i l'Investigador en formació comptarà amb un tutor de tesi designat per la universitat i un responsable designat per l'empresa Stem Europe, que podrà ser, si s'escau, el director de la tesi, sempre que compleixi la normativa que regula els estudis de doctorat i, a més, podrà comptar amb la possibilitat d'un codirector de tesi de la UIB, proposat per la comissió acadèmica del doctorat.

La UIB serà responsable que el director i, si s'escau, els codirectors de la tesi doctoral, coneguin els termes que es pacten aquí i garanteixin el compliment de les obligacions que la UIB contreu en aquest document.

L'Investigador en formació, a les instal·lacions d'Stem Europe, durà a terme diferents tasques relacionades amb la seva tesi doctoral segons les directrius del seu director o directors de tesi.

A la UIB, l'Investigador en formació tindrà accés a les instal·lacions i als aparells del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) per dur-hi a terme les determinacions experimentals que ho requereixin, segons criteri del director de l'LBNB i, d'acord amb això, podrà fer ús de l'espai del laboratori segons li indiqui l'LBNB.

Per la seva banda, Stem Europe col·laborarà amb les recerques de l'LBNB, amb l'aportació de les mostres que li sol·licitin i que es puguin obtenir raonablement en el seu àmbit d'actuació professional, particularment mostres de teixit adipós de pacients voluntaris i sempre que es compleixin totes les autoritzacions i requisits exigibles als estudis en humans degudament autoritzats.

A més, altres treballs que l'estudiant podrà dur a terme a la UIB són els relatius a reunions de seguiment del desenvolupament del projecte amb el seu tutor i, si escau, director/s, així com d'assessorament per a l'elaboració de publicacions científiques relacionades i de la redacció de la memòria tècnica dels treballs de recerca que se'n derivin.

Segona

El termini previst per al desenvolupament de la tesi doctoral i l'obtenció del títol de doctor en el Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada s'establirà d'acord amb la normativa vigent aplicable als estudis de doctorat corresponents que, en el cas dels alumnes a temps complet, serà de 3 anys a partir de l'admissió del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si un cop transcorregut aquest termini de 3 anys no s'ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que, de manera excepcional, es podria ampliar en un segon any addicional en les condicions que s'hagin establert en el programa de doctorat corresponent.

Tercera

El tutor acadèmic de l'Investigador en formació l'assessorarà i farà un seguiment de les activitats emmarcades en el programa de doctorat i, juntament amb el director de l'LBNB (o qui aquest designi), seran, alhora (i segons la resolució del doctorat industrial), els interlocutors amb l'empresa Stem Europe. 

Quarta

Les dues parts acorden expressament que els resultats obtinguts en el desenvolupament dels treballs de recerca de la o les tesis doctorals objecte d'aquest Conveni, siguin propietat d'Stem Europe, sense perjudici dels drets que li pugui reconèixer la legislació vigent.

En conseqüència, pertanyen a Stem Europe de manera exclusiva els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre tots i cadascun dels resultats que es derivin de la o les tesis doctorals objecte del Conveni, és a dir, tant la titularitat com els drets d'explotació en qualsevol de les modalitats previstes a la legislació vigent, llevat dels drets personalíssims i inalienables de l'autor i inventor. Els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra objecte de tesi doctoral correspondran al doctorand, sense perjudici de l'obligació de confidencialitat que el doctorand hagi de complir d'acord amb la seva vinculació amb Stem Europe.

Així mateix, es reconeix a Stem Europe la titularitat sobre tots els mètodes, manuals, informes i altra informació tècnico-científica que es generin en l'execució de la o les tesis doctorals objecte del Conveni (és a dir, la o les tesis doctorals dels Investigadors en formació que figurin a la llista que s'annexa a aquest contracte).

La UIB s'abstindrà de demanar en nom propi patents, models industrials, drets d'autor o qualsevol altre mitjà de protecció de la propietat industrial i intel·lectual, així com de divulgar o comunicar a tercers la naturalesa o detalls de la o les tesis doctorals objecte del Conveni.

No obstant això, Stem Europe es compromet a esmentar el director de l'LBNB i, si s'escau, el tutor i els codirectors de tesis que pertanyen a la UIB com a col·laboradors en els resultats de la o les tesis doctorals objecte del Conveni.

Es facilitarà a l'Investigador en formació l'accés i l'ús a la UIB de les seves instal·lacions i serveis generals (com ara correu institucional, accés a biblioteques, a wifi en el campus de la UIB, etc.), amb l'objectiu de finalitzar la part formativa del programa de doctorat i l'elaboració de la tesi doctoral, independentment de la naturalesa confidencial dels resultats obtinguts.

Si dels resultats obtinguts amb el programa es derivessin drets de propietat industrial i intel·lectual a favor d'Stem Europe, la UIB podrà sol·licitar a l'empresa la concessió d'una llicència gratuïta i no exclusiva d'ús dels resultats esmentats, únicament amb fins de docència i recerca.

En tota la producció derivada d'aquest Conveni (llibres, articles, comunicacions, abstracts, patents, etc.)que porti publicitat, s'hi farà constar que és fruit de la col·laboració entre la UIB i Stem Europe.

Cinquena

Quan Stem Europe ho justifiqui degudament pel que fa a la protecció dels seus interessos empresarials, es garantirà la confidencialitat dels resultats dels treballs de recerca, sense perjudici que l'Investigador en formació els pugui utilitzar per a l'elaboració de la tesi doctoral.

Stem Europe decidirà allò que hagi de ser considerat confidencial per motius d'interès empresarial i ho comunicarà per escrit a la UIB. Aquesta part no es podrà revelar ni fer pública en cap moment ni de manera unilateral.

D'acord amb la legislació vigent, en el marc dels estudis de doctorat restarà garantit el dret de l'Investigador en formació a la defensa i l'avaluació de la seva tesi doctoral, com també l'arxivament de la tesi per part de la UIB en un repositori institucional obert i amb remissió al ministeri que tingui competències en matèria d'educació. No obstant això, en cas d'obligacions de confidencialitat amb Stem Europe per part de l'Investigador en formació, o la possibilitat de generació de patents per part d'Stem Europe que recaiguin sobre el contingut de la tesi, la UIB habilitarà procediments que en garanteixin la confidencialitat i no perjudiquin els interessos acadèmics de l'Investigador en formació. Stem Europe es compromet a facilitar el compliment d'aquests processos per tal que es puguin dur a terme la defensa i l'avaluació de la tesi doctoral.

Sisena

Les parts podran denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment de mutu acord.

Amb independència del dret que assisteix les parts per als supòsits d'incompliment, en el cas que tant la universitat  com l'empresa decidissin la rescissió anticipada d'aquest Conveni, ho hauran de comunicar per escrit a l'altra part amb una antelació d'un mes.

Setena

En cas de litigi sobre la interpretació i aplicació del Conveni, els jutges i tribunals de Palma seran els únics competents.

Vuitena

El Conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una validesa màxima de quatre anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a l'apartat anterior, els signants del Conveni en podran acordar unànimement una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, o l'extinció.

En prova de conformitat amb tot allò que precedeix, signen per triplicat aquest Conveni en el lloc i la data que s'indica a l'encapçalament.

PER LA UNIVERSITAT
El rector
Llorenç Huguet Rotger

PER L'EMPRESA
Ramon Llull Cerdà
Director General Stem Europe

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

ANNEX: RELACIÓ D'INVESTIGADORS EN FORMACIÓ QUE CURSEN EL DOCTORAT DE NUTRIGENÒMICA I NUTRICIÓ PERSONALITZADA EN EL MARC DEL CONVENI D'AQUEST DOCTORAT AMB L'EMPRESA STEM EUROPE

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.