Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears per promocionar els estudis d'Enginyeria i Matemàtiques de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears

Maó, 30 d'octubre de 2017

Parts 

D'una banda, el Consell Insular de Menorca (en endavant, CIM), amb seu a Maó, plaça de la Biosfera, 5, i número d'identificació fiscal S0733002J, representat en aquest acte per la senyora Susana Irene Mora Humbert, nomenada presidenta del Ple de caràcter extraordinari del CIM de dia 7 de juliol de 2017.

De l’altra banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Dra. Loren Carrasco Martorell, en qualitat de directora de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de les Illes Balears.

Les parts intervenen en virtut de la representació que per raó dels seus respectius càrrecs assumeixen i es reconeixen mútuament poders i facultats suficients per formalitzar aquest conveni. 

Antecedents

 1. L'Escola Politècnica Superior de la UIB disposa d'un programa destinat a promoure i desenvolupar la creativitat, l'enginy i el coneixement dels estudiants per tal de promocionar els estudis d'enginyeria i matemàtiques.
 2. La UIB, a través de l'Escola Politècnica Superior (EPS), està interessada a realitzar algunes activitats a Menorca amb l'objectiu de promocionar els estudis d'enginyeria i matemàtiques i augmentar el nombre d'estudiants en aquests estudis.
 3. El CIM valora positivament aquesta iniciativa i desitja col·laborar amb la UIB per tal que algunes de les activitats incloses en el programa de promoció de les enginyeries i matemàtiques de l'Escola Politècnica Superior de la UIB es puguin realitzar a Menorca.

Pactes

Primer. Objecte

L'objecte del present conveni és regular els termes de col·laboració entre ambdues parts per poder dur a terme a Menorca les activitats incloses en el 'Programa de promoció de les enginyeries, edificació i matemàtiques' de l'Escola Politècnica Superior de la UIB, adreçat a joves amb edats compreses entre 8 i 18 anys amb l'objectiu de desenvolupar la creativitat, l'enginy i el coneixement dels estudiants en aquestes matèries i promoure els estudis relacionats amb enginyeria i matemàtiques.

Les activitats que l'Escola Politècnica Superior de la UIB posa a l'abast en el marc d'aquest programa són les següents:

 • Tallers 'Try Engineering': es tracta de tallers realitzats utilitzant materials molt simples i pensats per desenvolupar la creativitat i l’enginy dels estudiants.
 • Concurs de projectes amb 'Scratch': la participació és en grups de 3 a 5 joves i l'objectiu és desenvolupar un projecte amb 'Scratch' al voltant d'una temàtica predefinida. El projecte podrà ser un videojoc, una animació o una combinació dels dos.
 • Competició de reptes amb 'Scratch': es tracta d'una competició individual on els participants s'han d'enfrontar a un repte de programació apropiat per a la seva edat i que han de resoldre amb un temps determinat.
 • First Lego League: és un repte internacional on els participants dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la tecnologia Lego Mindstorms. Investiguen i resolen els mateixos desafiaments que els científics d’avui, aplicant conceptes de matemàtiques i ciències a la vida real que els permeten desenvolupar les habilitats i competències del segle XXI, com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació.
 • Qualsevol altra activitat que, en endavant, es pugui incorporar al programa i tingui un format adient quant a necessitats materials i d'instal·lacions per ser executada a Menorca.

Segon. Compromisos de l'Escola Politècnica Superior de la UIB

L'Escola Politècnica Superior es compromet a la realització d'un programa d'activitats, prèviament acordat amb el CIM, destinades a la promoció de les enginyeries i matemàtiques sota la direcció de la directora de l’Escola, Dra. Loren Carrasco Martorell.

Per a la realització dels esmentats tallers, l'EPS destinarà els recursos humans, materials i tècnics necessaris per al bon desenvolupament de les activitats pactades en l'objecte del present conveni.

Tercer. Compromisos del CIM

 1. El CIM assumirà les despeses derivades del desplaçament i, si escau, de l'allotjament dels docents que es desplacin a Menorca per impartir els tallers.
 2. Facilitar un espai adequat pel correcte desenvolupament de les activitats.
 3. Fer difusió d'aquestes activitats a través dels canals que consideri més adients.
 4. Col·laborar amb la UIB en el desenvolupament a Menorca d'altres activitats o programes relacionats amb aquestes matèries que puguin sogir més endavant.

Quart. Calendari de les activitats i durada del conveni

Les activitats esmentades s'executaran preferentment en els mesos de novembre, desembre, febrer, març i abril de cada any, d'acord amb el calendari escolar.

Aquest conveni, pel qual no es preveu la possibilitat de pròrroga al seu venciment, entrarà en vigor a la data de la seva signatura i acabarà el dia 30 de juny de 2019.

Les parts planificaran i acordaran, amb antelació suficient, les dates concretes i les accions formatives que s'hagin de dur a terme a efectes de gestionar la logística que requereixen les activitats i perquè l'espai estigui a disposició i en les condicions adients per tal que aquestes es puguin realitzar.

Cinquè. Comissió de seguiment

Es crea una comissió de seguiment a efectes de fer una planificació anual de les activitats i accions que s'executaran a Menorca en el marc d'aquest programa i garantir una bona coordinació en compliment dels objectius establerts.

La comissió estarà integrada pels membres següents, o les persones que deleguin en el marc de la normativa vigent:

 • Dues persones en representació de la Universitat de les Illes Balears:
  • un representant de la UIB.
  • la direccció de l'Escola Politècnica Superior.
 • Dues persones en representació del Consell Insular de Menorca:
  • el/la Director insular que gestioni les àrees d'ocupació, economia i innovació.
  • un/a tècnic relacionat amb les àrees d'ocupació, economia i innovació.

Sisè. Causes de resolució

Sens perjudici del que estableix anteriorment, aquest conveni es rescindirà, amb audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

 • El mutu acord entre les parts, què s’haurà de documentar per escrit.
 • L’incompliment greu o manifest de les obligacions d’una de les parts signants del conveni.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte del conveni.

Setè. Responsabilitat

El CIM no podrà, sota cap circumstància ni per cap raó, ser considerat responsable en cas de reclamació d'un tercer derivada de les activitats que se celebrin ni de les contractacions que la UIB realitzi per a l'execució de les mateixes, responent la UIB de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual que pugui derivar d’aquest projecte.

Vuitè. Naturalesa del conveni i jurisdicció competent per conèixer de les controvèrsies que es puguin suscitar

El present conveni té la naturalesa administrativa que preveuen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i en conseqüència, les qüestions litigioses que se’n puguin derivar seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que preveu l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant l’anterior, les controvèrsies que puguin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest conveni, així com les possibles conseqüències de l'incompliment dels compromisos assumits per les parts, s’han de dirimir amb caràcter previ en el si de la comissió de seguiment constituïda a tal efecte.

I perquè així consti, en prova de conformitat, signen en tres originals el present acord en el lloc i en la data que s'indiquen més avall.

Pel Consell Insular de Menorca
Susana Irene Mora Humbert
Presidenta del CIM

Per la Universitat dels Illes Balears
Llorenç Huguet
Rector de la UIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de juliol de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 24 de juliol de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.