Convenis i acords marc

Conveni instrumental entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears relatiu a la concessió d’una subvenció per finançar la Càtedra ICAPE

Parts

Iago Negueruela i Vázquez, president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (amb CIF Q-5755018-H, d'ara endavant IDI), amb domicili a afectes d'aquest document a la plaça de Son Castelló, 1 - 07009 Palma. Intervé en representació de l’IDI en virtut del que disposa l'article 14.a) del Decret 69/2016 (BOIB núm.149, de 26 de novembre), pel qual es modifica el Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous Estatuts de l’entitat pública empresarial IDI (BOIB núm. 43, de 24 de març).

Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Antecedents

 1. L’IDI té, entre altres funcions, coordinar i impulsar la implantació de mesures de promoció dels emprenedors, d’acord amb el que disposa el Decret 69/2016 (BOIB núm.149, de 26 de novembre), pel qual es modifica el Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous Estatuts de l’entitat pública empresarial IDI (BOIB núm. 43, de 24 de març).
 2. En aquest context, la UIB vol fomentar l’esperit i la vocació empresarial donant suport a les iniciatives emprenedores i a la generació de nous projectes empresarials. Així, ha sol·licitat a l’IDI la concessió d’una subvenció per un import de 26.000 euros.
 3. L'article 21.2 del text refós de la Llei de subvencions, de 31 de desembre de 2005, preveu la possibilitat de formalitzar un conveni instrumental amb la finalitat de concretar els compromisos assumits per les parts.

Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni d’acord amb les següents

Clàusules

1. Objecte

Aquest conveni instrumental té per objecte concretar els compromisos que assumeixen l’IDI i la UIB en relació amb la continuació de les activitats del foment de la cultura emprenedora amb el nou format de Càtedra ICAPE.

2. Obligacions de la UIB

 1. Les descrites a l’article 11 del text refós de la Llei de subvencions, com també les mesures de comprovació i fiscalització establertes a la legislació vigent, en especial les contingudes a l’article 48 del text refós esmentat i a les lleis de finances i de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a concessió i control de les ajudes públiques.
 2. Aportar els mitjans i la infraestructura necessària per desenvolupar adientment les activitats del foment de la cultura emprenedora.
 3. La UIB pot encomanar a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) la gestió de les accions derivades d’aquest conveni, dins els termes que s'especifiquen a l'Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s'encarrega a la FUEIB la realització d'activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l'emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).
 4. A instàncies de la UIB, la FUEIB prestarà el servei de caixa, que implica la facturació i el cobrament dels conceptes necessaris d’acord amb l’execució de les tasques incloses en aquest conveni. Els pagaments s’han de fer amb el vistiplau del responsable designat per la UIB, sempre que les ordres de pagament corresponents s'ajustin al contingut d'aquest conveni. La FUEIB també procedirà a efectuar les retencions i repercussions que siguin procedents legalment.
 5. La FUEIB també durà la comptabilitat, en la qual s’ha de reflectir la situació econòmica del projecte, i n’ha de facilitar la informació periòdica pertinent a la Conselleria d’Educació i Universitat.

3. Obligacions de l’IDI

 1. Supervisar les tasques i activitats dutes a terme en relació amb el projecte esmentat.
 2. Contribuir a garantir la qualitat dels processos.
 3. Comprovar el grau de realització obtingut en la col·laboració entre ambdós organismes.
 4. Lliurar l’import que pertoqui, d’acord amb la quantia corresponent que es detalla a la clàusula 4.

4. Finançament

 1. L’IDI aportarà, en virtut de la subvenció atorgada, la quantitat de 26.000 euros amb càrrec a la partida pressupostària que pertoqui dels seus pressuposts de l’any 2017.
 2. L’aportació de l’IDI, per un import màxim de 26.000 euros, s’ha de fer un cop justificada la despesa en els termes prevists a l’apartat sisè d’aquest conveni.
 3. L’IDI en cap cas no abonarà una quantitat superior a la fixada en aquest conveni. Si les despeses imputables a les actuacions objecte de la subvenció són superiors, correspon a la UIB d’assumir-ne l’excés, i ha de preveure als seus pressuposts anuals les dotacions que, si escau, siguin necessàries per finançar la resta del cost de les actuacions que constitueixen l’objecte d’aquest conveni instrumental.

5. Despeses subvencionables

 1. Tenen la consideració de despeses subvencionables les que efectivament s’hagin meritat i pagat en el període comprès entre la data de l’inici efectiu de l’activitat i la finalització del període de justificació, i que corresponguin a les activitats següents:
  1. Manteniment del portal web del Club d’Emprenedors de la UIB i la xarxa d'emprenedors universitaris <uibempren.org> per a la difusió de les activitats de l'ecosistema emprenedor de les Illes Balears.
  2. Suport, tant a través de cursos de formació com d’atenció personalitzada, a emprenedors universitaris per a la creació d'empreses o de models de negoci amb un assessorament continu per part del Club d'Emprenedors de la UIB.
  3. Altres activitats realitzades en el marc del Club d’Emprenedors de la UIB.
  4. Desenvolupament de tallers que fomentin l’esperit emprenedor i la creació d’empreses.
  5. Despeses derivades de la participació de l’IDI i la UIB a la xarxa Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

6.Justificació

 1. Aquest import s’ha de justificar mitjançant un certificat de la realització de les actuacions objecte del conveni i de les despeses que es desprenen del compliment d’aquestes actuacions, que ha de signar la persona responsable de la UIB.
 2. La justificació de l’execució de les tasques objecte del conveni per part de la UIB s’ha de fer abans de l’1 de desembre de 2018, i s’ha de fer mitjançant la presentació d’un certificat que acrediti l’import de la despesa destinada a la realització de les activitats i de la presentació d’una memòria d’activitats dutes a terme.
 3. L’IDI comprovarà la justificació adequada de la subvenció, com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat per a la qual es va atorgar, d’acord amb el que s’estableix a l’article 39 del text refós de la Llei de subvencions.

7. Pagament

El pagament es farà una vegada justificades les despeses realitzades i es tramitarà amb motiu d’aquest conveni. Els fons es lliuraran a favor de la UIB. El venciment de les accions incloses dins aquest conveni serà el 31 de desembre de 2018.

8. Reintegrament de la subvenció

Pertocarà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència de l’interès de demora des del moment del pagament de la subvenció en els casos que estableix l’article 44 del text refós de la Llei de subvencions.

El reintegrament parcial de la subvenció a conseqüència del compliment parcial de l’activitat que fomenta la concessió de la subvenció s’ha de regir, en tot cas, pel principi de proporcionalitat i pels criteris de graduació següents:

 1. En cas d’alteració de les condicions d’execució, el grau d’incidència d’aquestes alteracions en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció.
 2. En cas de falta de presentació de la documentació justificativa de la subvenció dins el termini establert a aquests efectes, l’IDI ha de requerir l’entitat beneficiària perquè la presenti en el termini màxim de quinze dies, tot això sens perjudici del règim sancionador que, si escau, resulti aplicable.

9. Exempció de garanties

D’acord amb l’article 25.3.c) del Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’eximeix la UIB de presentar les garanties a què fa referència el mateix article 25 a l’apartat 1.

10. Comissió de seguiment, control i interpretació

Als efectes del seguiment i la interpretació de les accions a executar, assenyalades a les clàusules anteriors, aquest conveni es regirà per una comissió mixta integrada per dos representants de l’IDI i dos de la UIB, que tindrà les funcions següents:

 • Fer el seguiment de les actuacions del conveni i proposar de fer-hi, si escau, les variacions que es considerin necessàries.
 • Tenir coneixement de les incidències tècniques i administratives del projecte i de les actuacions i proposar les decisions oportunes.
 • Garantir la comunicació fluida i l’intercanvi d’informació entre les dues parts.
 • Interpretar, en cas de dubte, les normes i previsions d’aquest conveni i resoldre els conflictes que en puguin sorgir.

11. Publicitat

La contribució financera de l’IDI ha de quedar reflectida als cartells divulgatius de les actuacions objecte de la subvenció atorgada a la UIB.

12. Interpretació i jurisdicció

Totes les qüestions que es puguin suscitar entre les parts a causa de la interpretació del conveni s’han de resoldre de mutu acord al si de l’òrgan de seguiment. Si no és possible l’acord, les parts s’han de sotmetre als tribunals competents.

13. Vigència

Aquest conveni instrumental es mantindrà vigent des de l’1 de setembre de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 23 d'octubre de 2017

Per l’IDI
Iago Negueruela

Per la UIB
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de setembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

 

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.