Convenis i acords marc

Conveni específic entre el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears (COQIB) i la Universitat de les Illes Balears a efectes de la col·laboració entre les dues parts per a l’establiment de cursos destinats a l’obtenció de certificats de professionalitat relatius a la família professional Química

Palma, 11 de desembre de 2017

 REUNITS 

D'una banda, la senyora Maria Antonia Caimari Chamorro, en qualitat de degana, en representació del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears (COQB), corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment dels seus fins (BOIB núm. 6, de 13 de gener de 2001, pàg. 427), amb seu social al núm. 8 del carrer de Josep Rover Motta, baixos B, Palma.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7.5, 07121 Palma.

Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat jurídica necessària per atorgar el present document, i a aquest efecte i de comú acord, 

EXPOSEN

Primer. Que la formació acadèmica, l’actualització continuada i l’experiència pràctica són eixos fonamentals en l’aportació de la societat de personal altament qualificat per incorporar-se a les empreses.

Segon. Que l’acostament i la col·laboració mutus entre la Universitat, els col·legis professionals i el món empresarial és una realitat que demana una coordinació constant en els esforços comuns per aportar aquests professionals molt qualificats. Així doncs, la UIB, a través dels seus estudis de grau i de postgrau (màster universitari i doctorat), té l’oportunitat de col·laborar amb les institucions col·legials perquè compleixin, entre d’altres, els objectius d’aproximar els alumnes al món de l’empresa, posant-los en contacte amb la realitat social sobre la qual han de projectar els seus coneixements i preparació.

Tercer. Que el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears va signar un acord marc amb data de 10 de febrer de 1992 que va ser renovat posteriorment el 20 de juny de 1996, novament el 12 de febrer de 2001 (ref. 369), el 5 de juliol de 2008 (ref. 1715) i el 23 de novembre de 2012 (ref. 2591), de manera que s’ha anat renovant i ampliant la col·laboració.

Quart. Amb aquest objecte les dues parts signatàries del conveni manifesten el seu acord de col·laboració mitjançant el present conveni específic per a l’establiment de cursos de formació destinats a l’obtenció de certificats de professionalitat relatius a la família química.

Per tot això, ambdós intervinents es reconeixen mútuament plena capacitat per a l’atorgament d’aquest document.

ACORDEN

Primer. Aquest acord té per objecte establir un protocol per al desenvolupament d’actuacions conjuntes que tinguin com a finalitats:

 1. Promoure la interrelació entre els estudis de grau de Química, Màster Universitari i Doctorat en Ciència i Tecnologia Química de la UIB amb la futura integració laboral dels alumnes de la UIB.
 2. Col·laborar dins l’àmbit d’aquesta comunitat autònoma per l’establiment de cursos destinats a l’obtenció de certificats de professionalitat relatius a la família professional química.

Segon. Ambdues institucions promouen en les àrees d’interès mutu i en la mesura de les seves possibilitats, la consecució dels objectius següents:

 1. Realització conjunta d’activitats acadèmiques, seminaris, conferències i treballs d’investigació emmarcats en el grau de Química, en els diferents mòduls del Màster en Ciència i Tecnologia Química en línies d’investigació del Doctorat en Ciència i Tecnologia Química o en cursos de certificació de professionalitat relacionats amb la formació de professionals que treballin o vulguin professionalitzar-se.
 2. Qualssevol altres accions i/o projectes de forment de la integració laboral.
 3. Publicació i difusió de resultats d’interès comú.

Segon. L’entitat formadora d’aquests cursos serà en tots els casos el COQIB.

Tercer. La participació de la UIB en aquests cursos es limita a la cessió de les instal·lacions necessàries per a la impartició dels cursos: aules de formació i laboratoris de pràctiques. Els laboratoris seran els adscrits al Departament de Química. En tots el casos la cessió dels espais es farà tenint en consideració les necessitats docents del Departament de Química. L’ús dels laboratoris de pràctiques en cap cas no interferirà amb les assignatures de caire pràctic dels estudis de grau i màster impartides als laboratoris del Departament de Química.

Quart. El COQIB es fa càrrec de subministrar personal docent, material lectiu i material per a la realització de les pràctiques relatives als cursos, inclòs material de laboratori (reactius i material fungible).

Cinquè. Per al seguiment, control i coordinació del conveni específic es constituirà una comissió mixta que serà integrada, com a mínim, per quatre responsables, dos de designats per la Universitat i dos del COQIB.

Sisè. Aquest conveni tindrà una vigència de dos anys, des de la data que se subscrigui, que quedarà renovada pel mateix període per acord mutu de les parts.

I perquè consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.

Pel COQIB,                                      Per la UIB,

 

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 31 de gener de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.