Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Algaida i la Universitat de les Illes Balears per a la producció del Projecte Audiovisual Ramon Llull

Parts

D’una part, la senyora Maria Antònia Mulet Vich, en qualitat de Batllessa Presidenta de l’Ajuntament d’Algaida, amb NIF (...), nomenada a la sessió plenària de 13 de juny de 2015, en representació d’aquest ajuntament, en virtut del que disposen els apartats b i s de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 21 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, d’atribucions del batlle en matèria de convenis.

De l'altra part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), en ús de les facultats que li confereix l’article 29 dels Estatuts de la fundació indicada.

Antecedents

 1. L’Ajuntament d’Algaida és una entitat i administració local pública que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent i a la qual alhora, i segons l’article 19 de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, corresponen el govern i l’Administració local.
 2. La Universitat de les Illes Balears (UIB) és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU). La UIB gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els seus Estatuts. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.
 3. La UIB disposa d’una unitat d’animació i tecnologies audiovisuals (LADAT) considerada com un centre de referència internacional de formació i realització d’animació, gràcies al reconeixement obtingut amb prop de 200 premis internacionals i més de 800 nominacions, en multitud d’esdeveniments i festivals de competició internacionals. El LADAT fa activitats orientades a la formació, la realització, el desenvolupament, la investigació i la innovació en les noves tecnologies aplicades a la creació audiovisual.
 4. Amb motiu de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull s'ha definit la creació del projecte audiovisual Ramon Llull, constituït per una sèrie d'animació sobre la seva persona. Amb l'objectiu d'assegurar el màxim rigor sobre aquesta figura, la producció serà supervisada per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, com a entitat més idònia per a aquesta finalitat.
 5. La sèrie d'animació, constituïda per set capítols de deu minuts, està ambientada en l'última etapa de la vida de Ramon Llull, concretament el 1313, en la seva última estada a Mallorca, i els protagonistes principals són Ramon Llull i un nin amb seva mascota. La utilització d'un nin i la seva mascota, un canet, possibilita la narrativa de ficció a través de la qual el nin coneix Ramon Llull, ja ancià, i entre ells s’estableix una tendra relació. La inesgotable curiositat i dolçor del nin entendreix Ramon Llull, i, a manera d'avi amb el seu net, Llull li va explicant, com si es tractàs d'un conte, tota la seva vida i els seus èxits. Amb això s'aconsegueix donar una imatge més propera i humana de Llull. La figura de la mascota serveix per introduir certs moments que aconseguiran un major nivell d'empatia amb l'espectador. El llenguatge narratiu utilitzat s'ha adaptat al públic objectiu del projecte: nins i adolescents, sense menyscabar la veracitat dels fets que defineixen la vida de Ramon Llull, però intentant presentar-los d'una manera atractiva per a ells.
 6. Amb la producció de la sèrie d'animació es donarà cobertura a una necessitat real de difusió de la figura lul·liana entre els estudiants de primària i de secundària. Ramon Llull se situa al mateix nivell que altres figures universals, com Dante, Shakespeare o Goethe. Per això, els recursos didàctics per donar-lo a conèixer han de ser diversos i han de tenir en compte les necessitats intel·lectuals d'aquest públic infantil i adolescent. Aquest projecte té en compte aquesta realitat, ja que s'adapta al públic indicat: s'ofereix una imatge atractiva del personatge, una història amb la qual el receptor es pot identificar fàcilment. El llenguatge és planer, adaptat al català contemporani, i la trama és viva i dinàmica, perquè el públic no es perdi en la retòrica complexa pròpia de la bibliografia lul·lística.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d’acord amb les següents

Clàusules 

 1. L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del projecte audiovisual Ramon Llull, descrit als antecedents del present conveni, mitjançant la producció del projecte de realització de la sèrie d’animació Ramon Llull.
 2. L’entitat Ajuntament d’Algaida es compromet a finançar 3.000,00 euros, imposts inclosos, en qualitat de patrocinador, segons les condicions recollides al present document. El pagament d’aquesta quantitat s’haurà de dur a terme, el 50%, a la signatura del present conveni i l'altre 50% al llarg del primer trimestre de 2018, per transferència al compte corrent número ES08 0487 2186 4520 0000 2155 de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.
 3. La UIB, a través del LADAT, es compromet a dur a terme aquest projecte de realització de la sèrie d’animació Ramon Llull.
 4. Així mateix, la UIB farà difusió d’aquest conveni bilateral i promocionarà l’Ajuntament d’Algaida en els seus crèdits i en tots els esdeveniments, activitats i accions relacionats amb el projecte.
 5. A la producció hi ha de figurar una referència explícita a l’Ajuntament d’Algaida, i s'ha de fer referència a això en totes les activitats de difusió i presentació de la producció.
 6. Es garanteix a l’Ajuntament d’Algaida la utilització de la sèrie d’animació del projecte audiovisual Ramon Llull objecte del present conveni, i la inserció de logotips als crèdits finals.
 7. La gestió econòmica i administrativa del conveni par part de la UIB serà a càrrec de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, a l'empara del que disposen l’article 83 de la Llei orgànica d’universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril) i els Estatuts de la UIB (Decret 64/2010 d’aprovació: BOIB núm. 76, de 22 de maig). En aquest marc, la Fundació Universitat-Empresa col·laborarà amb el LADAT i l’entitat Ajuntament d’Algaida dins els termes que s'especifiquen a l’Acord normatiu 9918/2011, de 21 de juliol, pel qual s’encarrega a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears la realització d’activitats de suport a la innovació, la transferència de tecnologia i del coneixement i l’emprenedoria (FOU núm. 352, de 16 de setembre).
 8. El termini per finalitzar la realització de la producció serà el primer semestre de 2018. En cas que s'incompleixi la realització en el termini establert, la UIB tornarà les quantitats satisfetes per l’entitat Ajuntament d’Algaida.
 9. Sens perjudici dels drets que corresponen als autors i productors del projecte, l’Ajuntament d’Algaida gaudirà dels drets de reproducció i de comunicació pública, així com de la possibilitat d'utilització d'extractes o fotogrames de la producció com a matèria primera de composicions visuals, a fi de poder difondre l’obra audiovisual completa o les imatges relacionades amb la producció del projecte audiovisual Ramon Llull objecte del present conveni i accions promocionals a les qual assisteixi. Tot això sense fins lucratius.
 10. Aquest conveni bilateral es mantindrà vigent durant la realització, la promoció i la difusió de la producció.

Com a mostra de conformitat, signen aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 28 de novembre de 2017

Per l’Ajuntament d’Algaida,
Maria Antònia Mulet
Batllessa

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.