Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia  per establir una infraestructura de connexió de fibra òptica entre el ParcBIT i la Universitat de les Illes Balears per a l’ús d’ambdues institucions

REUNITS

Gabriel Barceló i Milta, vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta del Govern de les Illes Balears, que actua en l’exercici de les competències que té delegades pel Decret 25/2003, de 24 de novembre, del president de les Illes Balears.

Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), en l’exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada, entre altres normes, per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

Pere Fuster Nadal, gerent de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia (en endavant Fundació BIT), en virtut de l’escriptura atorgada davant la notària de Palma senyora María del Mar Urbano Rodríguez el dia 8 de setembre de 2015, número de protocol 292.

D’acord amb les facultats que tenen les parts, es reconeixen recíprocament la capacitat necessària per formalitzar aquest document i, per això,

EXPOSEN

Primer. A la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, per mitjà de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, segons el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, li corresponen les competències en la planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d’informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l’Administració de la Comunitat Autònoma; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; impuls i coordinació de la implantació de l’Administració electrònica; i seguretat de la informació dels recursos tecnològics.

Segon. La Universitat de les Illes Balears (UIB), segons els seus Estatuts, és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l’ordenament jurídic per realitzar el servei públic de l’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l’article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOU).

La UIB gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els seus Estatuts.

Entre les funcions de la Universitat de les Illes Balears es troben el servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

Tercer. La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia és un organisme d’innovació i transferència tecnològica de naturalesa fundacional que neix del Projecte de reestructuració del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.

És una fundació dependent de Vicepresidència i la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, segons el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i és la fundació encarregada d’executar les estratègies d’R+D+I en un entorn estratègic de les Illes Balears. És un espai on es fomenten les noves tecnologies i el suport als emprenedors, amb àrees per al desenvolupament i la innovació.

Quart. La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, va resoldre d’encarregar a la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, en data 31 de juliol de 2015, el manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears o xarxa de comunicacions que possibilita la connexió als diferents recursos tecnològics des de totes les seus del Govern (MEPRO 2015/1808).

Amb la coordinació de la Direcció General d’Innovació i Tecnologia, la Fundació BIT duu a terme totes les tasques d’interconnexió de veu i dades entre les diferents oficines del Govern. Es consideren inclosos dins el servei de xarxa corporativa els centres educatius que depenen del Govern i el manteniment, operativa i gestió de servidors i controladors centrals que donen suport centralitzat de Wi-Fi.

Formen part de l’objecte del servei les inversions necessàries per a l’ampliació de la xarxa corporativa.

Cinquè. Un dels objectius que persegueix l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és la millora de la qualitat en la prestació dels serveis públics mitjançant la modernització i aplicació de les tecnologies de la informació als serveis públics, amb la finalitat última de facilitar les relacions dels ciutadans amb l'Administració.

Sisè. Un dels serveis que RedIRIS proporciona a les administracions autonòmiques és el servei de sortida a Internet per a centres docents no universitaris (primària, secundària, formació professional i superior no universitària).

Setè. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està desplegant connexions de banda ampla ultraràpida en una gran part dels centres docents, cosa que produeix un gran augment del cabal necessari en la connexió a Internet centralitzada, amb el cost corresponent. Addicionalment, es preveu que aquesta sortida docent cap a Internet tingui un augment sostingut els propers anys, i es preveuen ampliacions de cabal contínues.

Vuitè. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears es va afiliar a RedIRIS durant el 2016 per tal de poder donar una sortida única i agregada de tot el cabal docent cap a Internet, cosa que permetria accedir als centres docents no universitaris a connexions més ràpides i de forma més econòmica.

Novè. El node de connexió de RedIRIS a les Illes Balears està ubicat al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, a l’edifici Anselm Turmeda, i un dels nodes de la xarxa corporativa del Govern de les Illes Balears, el més proper a la UIB, és l’ubicat al centre de comunicacions del ParcBIT.

Desè. El Govern de les Illes Balears necessita una connexió de banda ampla ampliable amb el temps entre els dos centres indicats a l’apartat novè. Addicionalment, la UIB necessita connectivitat en un futur cap al centre de comunicacions del ParcBIT per les possibles connexions amb laboratoris empresarials o altres centres d’investigació, innovació i/o desenvolupament. Finalment, la Fundació BIT està interessada a tenir una connectivitat entre el parc empresarial del ParcBIT i la Universitat de les Illes Balears pels mateixos motius que la UIB.

Onzè. Existeixen galeries de serveis i tubs que uneixen els dos centres indicats a l’apartat novè, on part de la infraestructura és propietat de la Universitat de les Illes Balears i part és propietat del ParcBIT, que pertany a la Fundació BIT.

Per això, i amb la finalitat d’afavorir la interconnexió entre el Govern de les Illes Balears i el node de RedIRIS i la interconnexió de la Universitat de les Illes Balears amb el teixit empresarial del ParcBIT, es fa necessari instal·lar un cable de fibra òptica entre els dos centres indicats anteriorment.

Per tot això, l’administració i els ens públics intervinents consideren de mutu interès de subscriure el present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

Aquest conveni de col·laboració té per objecte de fixar la col·laboració entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia i la Universitat de les Illes Balears per permetre la instal·lació de fibra òptica entre el Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, on s’ubica el node de RedIRIS, i l’edifici de comunicacions del ParcBIT per facilitar les necessitats de connexions que tenen ambdues institucions entre les dues seus.

Segona. Compromisos de les parts

Les parts que subscriuen aquest conveni es comprometen a aportar els mitjans tècnics suficients per facilitar aquesta instal·lació que permeti la implantació efectiva de la connectivitat requerida.

La Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme es compromet a:

 • Instal·lar, fer operativa i mantenir una connexió de fibra òptica entre al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB, a l’edifici Anselm Turmeda, on s’ubica el node de RedIRIS, i l’edifici de telecomunicacions del ParcBIT, d’un mínim de 32 fibres.
 • Cedir l’ús de 16 fibres òptiques d’aquesta connexió per a la Universitat de les Illes Balears.

La Fundació BIT es compromet a:

 • Facilitar al Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el lloc per instal·lar la línia comunicacions al centre de telecomunicacions del ParcBIT.
 • Facilitar la instal·lació de la fibra òptica per les galeries de serveis i tubs que siguin de la seva propietat.

La UIB es compromet a:

 • Facilitar al Govern de les Illes Balears, mitjançant la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme, el lloc per instal·lar la línia comunicacions al Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.
 • Facilitar la instal·lació de la fibra òptica per les galeries de serveis i tubs que siguin de la seva propietat.

Tercera. Finançament de les actuacions

Les actuacions que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es compromet a dur a terme es faran a través de la Fundació BIT, en el marc de l’encàrrec de gestió executat per la mateixa administració de la xarxa corporativa del Govern de les Illes Balears.

La Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme, a proposta de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic, va resoldre encarregar la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, a data de 31 de juliol de 2015, el manteniment, operació, gestió i ampliació de la xarxa corporativa de dades del Govern de les Illes Balears o xarxa de comunicacions que possibilita la connexió als diferents recursos tecnològics des de totes les seus del Govern (MEPRO 2015/1808).

D’acord amb l’encàrrec de gestió de 31 de juliol de 2015, expedient MEPRO 2015/1808, la partida pressupostària corresponent és 33101/G/126L01/22200/00.

Amb la coordinació de la Direcció General d'Innovació i Tecnologia, la Fundació Bit, duu a terme totes les tasques d'interconnexió de veu i de dades entre les diferents oficines del Govern. Es considera inclosa dins del servei de xarxa corporativa, els centres educatius que depenen del Govern i el manteniment, operativa i gestió de servidors i controladors centrals que donen suport centralitzat de WIFI. Forma part de l'objecte del servei les inversions necessàries per a l'ampliació de la xarxa corporativa.

Aquest conveni no suposa cap despesa per a la UIB.

Quarta. Comissió de seguiment

Es constituirà una comissió mixta per al seguiment de les actuacions d’aquest conveni i l'adopció de les propostes que permetin d’aconseguir l'adequada execució del seu objecte. Serà formada per les persones indicades o les que deleguin:

 • El director general de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes Balears.
 • El cap de servei de Telecomunicacions, dependent de la conselleria competent del Govern de les Illes Balears.
 • Una persona designada per la gerència de la Fundació BIT.
 • El vicerector de Títols i Tecnologia de la UIB.
 • El director/a del Centre de Tecnologies de la Informació de la UIB.

La comissió es reunirà una vegada després de la instal·lació de la fibra òptica entre les seus indicades.

Qualsevol de les parts pot convocar les altres a una reunió extraordinària amb indicació de la causa i l’ordre del dia.

A més, es podrà constituir un grup de treball tècnic, sota la coordinació del representant del Govern de les Illes Balears, integrat per personal de cada una de les entitats signants, a l'efecte d'implementar les qüestions d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a la correcta execució de l’objecte del conveni.

Els problemes d’interpretació i compliment que puguin derivar-se de l’execució d’aquest conveni es resoldran de comú acord de les parts. Les qüestions litigioses que sorgeixin entre les parts durant l’execució del conveni i no pugui resoldre la comissió de seguiment se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa, segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Cinquena. Modificació del conveni

Qualsevol modificació d’aquest conveni ha de ser aprovada per les parts, per escrit, i els documents resultants s’hauran d’afegir com a annexos a aquest conveni.

Sisena. Vigència del conveni

Aquest conveni té una vigència inicial des de la data de la firma fins a tres anys i es pot prorrogar anualment, per escrit, per iniciativa d’alguna de les parts, sempre que les altres no s’hi oposin, comunicada amb una antelació mínima d’un mes a la data d’acabament del període inicial i, si escau, de les seves pròrrogues. El conveni no pot tenir una durada superior a sis anys, pròrrogues incloses.

Setena. Resolució del conveni

Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixin el seu objecte o perquè incorri en causa de resolució.

Són causes de resolució del conveni:

 • El transcurs del termini de vigència de conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
 • L’acord unànime de tots els signants.
 • L'incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’alguns dels signants. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o els compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar a la comissió de seguiment. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va adreçar notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni.
 • Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

No obstant això, si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni, hi ha actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de seguiment, podran acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin oportunes i establir un termini improrrogable per a la seva finalització, transcorregut el qual s’haurà de liquidar el conveni en els termes establerts.

Una vegada llegit aquest document i com a prova de conformitat, les parts el firmen i rubriquen en tres exemplars.

Palma, 13 de novembre de 2017

El rector,
Llorenç Huguet

El vicepresident i conseller,
Gabriel Barceló  

 

El gerent de la Fundació BIT,
Pere Fuster

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.