Convenis i acords marc

Conveni de col·laboració entre Cineciutat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de novembre de 2017

REUNITS 

D’una banda, Javier Pachón Paz, amb el DNI (...), president de l’Associació Xarxa Cinema (Cineciutat), amb domicili al carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, 07010 Palma, amb el CIF G57760779.

I de l’altra, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d’aquesta, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) dels Estatuts d’aquesta universitat, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

Convençuts de l’interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de col·laboració entre ambdues parts, d’acord amb llurs respectives atribucions,

EXPOSEN 

Que l’Associació Xarxa Cinema, empresa gestora de Cineciutat, es dedica a la difusió i la promoció del cinema d’autor i en versió original, així com la cultura i altres disciplines, a través de la cinematografia.

Que el Vicerectorat de Projecció Cultural, Universitat Oberta i Seus Universitàries, a través del Servei d’Activitats Culturals (SAC), dinamitza la vida cultural de la comunitat universitària oferint al·licients artístics i creatius de tota mena al món universitari i a la societat en general, amb el benentès que la cultura genera coneixement i progrés.

És per això que, en haver arribat a un acord a l’efecte expressat, les parts convenen de formalitzar el present conveni de col·laboració i de sotmetre’s al compliment de les següents

CLÀSULES

PRIMERA. L’objecte d’aquest conveni és regir la col·laboració entre la UIB i Cineciutat per tal de donar cobertura específica a les activitats organitzades conjuntament per les parts d’ara endavant. Tot i això, al present document ja s’estableix com a primera activitat el cicle de cinema clàssic anomenat Amor als Clàssics en Blanc i Negre, de durada compresa entre el novembre 2017 i el juny de 2018.

SEGONA. Cineciutat es compromet a:

 • Gestionar els drets d’exhibició de les pel·lícules.
 • Coordinar la logística de les còpies.
 • Cedir i posar al servei de la UIB el seu personal tècnic durant les projeccions.
 • Fer publicitat del cicle en web, butlletins d’informació electrònics i xarxes socials.
 • Utilitzar la imatge de la UIB i el logotip en les condicions adequades i en tota la publicitat que faci referència a aquest cicle.

TERCERA. La UIB, a través del SAC, es compromet a:

 • Fer front a la inversió i les despeses corrents que requereix la posada en marxa de les activitats que prèviament hagin acordat les parts, si les condicions són favorables als interessos d’ambdues entitats.
  En el cas específic del cicle de cinema clàssic Amor als Clàssics en Blanc i Negre, la inversió seria de 545 euros més IVA per projecció.
 • Fer publicitat del cicle.

I com a prova de conformitat amb tot l’anterior, signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet

Per Cineciutat,
Javier Pachón

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d’octubre de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de novembre de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.