Convenis i acords marc

Conveni per a l’elaboració del logotip de la commemoració del quarantè aniversari de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 de gener de 2018

Felanitx,

Reunits

D’una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 30/2017, de 9 de juny (BOIB núm. 71, de 10 de juny).

I l’altra, el senyor Miquel Barceló Artigues, amb DNI (...) i amb domicili (...).

Intervenen 

El senyor Llorenç Huguet, en representació de la UIB, d’acord amb el que estableixen l’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, i l’article 38.1.b) i n) dels Estatuts de la UIB, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

El senyor Miquel Barceló, en el seu propi nom i dret.

Les parts, en la representació amb què intervenen, es reconeixen recíprocament la capacitat jurídica necessària per signar aquest conveni i obligar-se i

Exposen 

 1. Que en virtut del que estableix l’article 2.2 de la LOU, l'autonomia de les universitats comprèn l’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament de les seves finalitats institucionals (article 2.2.j). Així mateix, els Estatuts de la Universitat, a l’article 147.1, estableixen que la UIB ha de fomentar una adequada política de convenis.
  Així mateix, l’article 3.1 dels Estatuts de la UIB disposa que «la Universitat és una institució que està lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears».
 2. Que entre aquestes iniciatives hi ha la relació amb entitats i particulars que poden i volen col·laborar amb aquest fi.
 3. Que el primer paràgraf de l’article 1 de la Llei 18/1978, de 15 de març, assenyala que es crea una universitat amb seu a Palma, el districte de la qual estava constituït per les Balears. Per tant, enguany tindrà lloc el quarantè aniversari de la Universitat de les Illes Balears. 
 4. Que el senyor Miquel Barceló Artigues va ser nomenat doctor honoris causa de la Universitat de les Illes Balears per l’Acord normatiu 5245/2000, de 19 de desembre (FOU núm. 186, de 19 de gener de 2001). Tal com preveuen els Estatuts de la UIB a l’article 165.2: «La UIB pot concedir el títol de doctor honoris causa a persones rellevants i que destaquin en el camp de la recerca o la docència, en el conreu de les arts i de les lletres, o bé d'aquelles activitats que tinguin una repercussió notòria i important des del punt de vista universitari en els terrenys acadèmic, científic, artístic o cultural, tecnològic i social.»

Fruit d’aquest nomenament i de la relació del senyor Miquel Barceló amb la Universitat de les Illes Balears, l’artista manifesta la seva voluntat de col·laborar amb la institució universitària i obsequiar la UIB amb el disseny i elaboració del logotip commemoratiu que utilitzarà per celebrar el seu quaranta aniversari.

És per això que 

Acorden

Primer. El senyor Miquel Barceló es compromet a fer el distintiu gràfic per commemorar els quaranta anys de la Universitat de les Illes Balears amb l’antelació suficient tenint present que l’acte central de la commemoració serà el 18 de març de 2018.

Segon. El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d’aquesta institució, agraeix la deferència del senyor Miquel Barceló de cedir gratuïtament, i en exclusiva, a favor de la Universitat de les Illes Balears el dret de reproduir el logotip, de publicar-lo, distribuir-lo i divulgar-lo.

Aquesta cessió, quant a l’àmbit territorial, és tot el món, i quant a la durada, queda limitada al període de celebració del quarantè aniversari de la Universitat (de la signatura d’aquest conveni al 15 de març de 2019).

L’obra no serà usada o adaptada per a altres fins quan acabi el període indicat.

La maqueta del logotip s’aporta amb la signatura d’aquest document.

La Universitat de les Illes Balears no pot modificar ni transformar el logotip.

Tercer. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que el logotip té el © Miquel Barceló, 2018.

Tots els drets no específicament mencionats en aquest contracte pertanyen a la propietat de l’autor.

Llegit per les parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s’hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

Miquel Barceló

Per la Universitat de les Illes Balears,
Llorenç Huguet
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de gener de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de febrer de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.