Convenis i acords marc

Acord de col·laboració entre l’empresa Can Majoral, SAT, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 14 de març de 2018

Reunits

D’una part,

 El senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara, UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l’esmentada universitat.

D'una altra part,

La senyora Mireia Oliver Mulet, amb DNI (...), amb domicili (...), en representació de l’entitat Can Majoral, SAT (a partir d’ara, l’Empresa), NIF V07987043, amb domicili a Algaida, carrer Campanar, s/n, constituïda amb durada indefinida mitjançant acord de data 24 de febrer de 2000 i inscrita al registre de SAT a la Conselleria d’Agricultura i Pesca en data 24 de febrer de 2000, amb número d’inscripció BA-21, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari de Palma senyor Enrique Terrasa Comas l’11 de febrer de 2010.

I d'una altra part,

El senyor Jordi Lalucat Jo, amb DNI (...), catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Microbiologia del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i director cientificotècnic i investigador coordinador del projecte objecte del conveni.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient i atorguen el present acord de col·laboració en compliment de les previsions de l’article 16.6 de la Resolució del conseller d’Innovació, Recerca i Turisme d’1 de setembre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per a projectes coordinats d’R+D, que estableix les bases per a la concessió de projectes que impliquin d’una manera conjunta els centres de recerca i les empreses en l’abordatge conjunt de la ciència i la tecnologia (BOIB núm. 113, de 14 de setembre). 

Exposen

 1. Que la UIB, a través del seu Departament de Biologia posseeix coneixements previs (saber fer (know-how), títols de propietat intel·lectual i/o industrial) i experiència provada en l'àrea de treball objecte de la present recerca (d'ara endavant, Coneixements Previs al Projecte).
 2. Que l’Empresa posseeix coneixements previs (saber fer (know-how), títols de propietat intel·lectual i/o industrial) i experiència provada en l'àrea de treball objecte de la present recerca (d'ara endavant, Coneixements Previs al Projecte).
 3. Que la UIB i l'Empresa Can Majoral, SAT, tenen intenció de col·laborar estretament en el desenvolupament del projecte titulat «Mètodes ràpids d’identificació de llevats enològics de Mallorca; selecció de soques adequades per al procés de vinificació» (a partir d'ara, el Projecte), i es reconeixen mútuament la capacitat cientificotècnica i de gestió.

Per tot això formalitzen el present acord conformement a les següents

Clàusules

Primera. Objectiu

La UIB i l’Empresa estan interessades a col·laborar en el desenvolupament d'un projecte consistent a dissenyar mètodes ràpids d’identificació de llevats enològics de Mallorca i la selecció de soques adequades per al procés de vinificació.

L'objectiu d'aquest acord de col·laboració és regular la participació, les responsabilitats i els drets de la UIB i l’Empresa en el desenvolupament conjunt del Projecte.

Segona. Desenvolupament del projecte. Funcions i tasques

La col·laboració conjunta es desenvoluparà d’acord amb la memòria presentada amb la sol·licitud.

Tercera. Direcció i coordinació cientificotècnica del projecte

La direcció i coordinació tècnica del Projecte serà responsabilitat del senyor Jordi Lalucat Jo.

Com a director cientificotècnic, el senyor Jordi Lalucat Jo serà el responsable de coordinar la bona marxa del projecte entre totes les entitats participants i d'elaborar i tramitar els informes necessaris, i de notificar, si se sol·licita l'autorització, aquells canvis que puguin donar-se en el desenvolupament del projecte o en els objectius prevists.

Quarta. Responsabilitats dels participants

Les entitats signatàries, per mitjà dels seus responsables tècnics i equips investigadors o col·laboradors, es comprometen a dur a terme les tasques que figuren a la Memòria, a notificar al director del projecte qualsevol circumstància que pugui incidir en la previsió de realització de tasques i a participar en les accions de coordinació que es realitzen.

Cinquena. Confidencialitat de la informació i dels resultats

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques pertanyents a l'altra part a les quals hagi pogut tenir accés en el desenvolupament del Projecte objecte d'aquest acord, sempre que la informació no sigui de domini públic (sigui escrita, continguda en mitjans electrònics o magnètics o oral).

Les dades i informes obtinguts durant la realització dels projectes conjunts, així com els resultats finals, tindran caràcter confidencial.

Quan una de les parts desitgi utilitzar els resultats parcials o finals, en part o íntegrament, per publicar-los com a article, conferència, etc., haurà de sol·licitar la conformitat de l'altra part per escrit, mitjançant carta certificada dirigida al responsable de l’altra part en el seguiment del projecte.

L'altra part haurà de respondre en un termini màxim de trenta dies i comunicar la seva autorització, les seves reserves o la seva disconformitat sobre la informació continguda a l'article o conferència. Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s'entendrà que el silenci és la tàcita autorització per a la seva difusió.

Tant en publicacions com en patents, es respectarà sempre l'esment als autors del treball; en aquestes últimes hi figuraran en qualitat d'inventors. En qualsevol dels casos de difusió de resultats, es farà sempre referència especial a aquest acord.

Sisena. Resultats del projecte

Cada part seguirà sent propietària dels Coneixements Previs aportats al Projecte. No s'entén cedit a l'altra part, en virtut del present acord, cap dels Coneixements Previs al Projecte.

Es considerarà resultat del Projecte aquella informació o material, protegit o no, que hagi estat identificat com a resultat en els informes lliurats a l'empresa i que provenen del Projecte que és objecte d'aquest acord.

A més, la UIB es reserva la facultat d'ús dels coneixements obtinguts durant la realització del Projecte per a les finalitats de la seva pròpia recerca i docència, sens perjudici del que estableixen en les clàusules següents.

Setena. Propietat i explotació de resultats

Els resultats obtinguts en cada subprojecte seran propietat de l’organisme responsable, i no s’entenen cedits a l’altra part si no és per mitjà de cessió explícita formal.

En qualsevol cas la Universitat retindrà els drets per a l'ús d'aquests resultats per a finalitats de recerca i docència.

L'explotació dels resultats del projecte es realitzarà d'acord amb el pla d'explotació previst. En el marc d'aquest pla i en funció dels resultats reals obtinguts i de la seva viabilitat tecnològica quant a la producció o fins i tot comercialització, les entitats signatàries regularan, per mitjà d'un acord, la seva explotació.

Vuitena. Protecció de dades personals

De conformitat amb el que es disposa a l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s'informa les persones físiques que subscriuen el present document que les seves dades personals seran incorporades a fitxers de cadascuna de les parts per a la gestió i el control de la present relació contractual. Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit al responsable del fitxer que correspongui, al domicili assenyalat a l'encapçalament del present acord.

Novena. Tractament de les divergències

El present acord de col·laboració es regirà per la legislació espanyola en allò que no estigui expressament regulat. Les divergències que puguin sorgir en el desenvolupament d'aquest acord de col·laboració s'intentaran resoldre de mutu acord entre les parts signatàries. Si, finalment, les parts no arriben a un acord sobre el tractament de les divergències quant a la interpretació o el compliment d'aquest acord, les sotmetran a la jurisdicció competent, amb submissió de les parts a la competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Palma i renúncia a qualsevol altre fur que puguin tenir.

Desena. Entrada en vigor i durada

El present acord tindrà efecte a partir de la data de la signatura de totes les parts i la seva vigència s'estableix per un període de tres anys a partir de la seva entrada en vigor.

I per deixar-ne constància, signen aquest acord al lloc i en la data indicats a dalt.

Per la UIB,
Llorenç Huguet

Per l’Empresa,
Mireia Oliver

Per l’equip investigador,
Jordi Lalucat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de gener de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de febrer de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.