Convenis i acords marc

Conveni de cessió de fons i de drets del llegat Massot i Muntaner-Capó-Planes per part del senyor Biel Massot i Muntaner a la Universitat de les Illes Balears

Palma, 12 d’abril de 2018

Reunits

D’una part, el Magnífic Senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector de la Universitat de les Illes Balears (a partir d’ara UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l’altra, el senyor Biel Massot i Muntaner (a partir d’ara el donant), major d’edat, amb DNI núm. (...) i domicili (...), que actua en nom propi.

Es reconeixen plena capacitat d’obrar i la legal necessària per a l’atorgament del present contracte, i

Manifesten

 1. Que són conscients de l’interès i del valor informatiu i cultural del conjunt de documents, imatges, obres d’art i gravacions que formen el Llegat Massot i Muntaner-Capó-Planes —format com a resultat de l’activitat professional de diversos membres de la família, des del patriarca músic Guillem Massot i Beltran—, preservat pel donant, el seu germà Josep Massot i Muntaner i els seus nebots Guillem Massot i Juan i Joan Massot i Juan. Actualment és propietat del donant, el qual és titular dels drets de propietat intel·lectual que se’n deriven.
 2. Que consideren convenient afavorir la difusió i el gaudi públic d'aquest llegat mitjançant la seva integració a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears, sobre la base d'un conveni de donació dels originals i objectes i de cessió de drets d’explotació, si escau.
 3. Que, amb aquesta finalitat, la UIB va acceptar la proposta formulada per Biel Massot i Muntaner de fer donació d’aquest fons documental i dels drets d’explotació dels documents que l’integren.
 4. Que, per tal de formalitzar la donació i concretar-ne les condicions, han convingut signar el present conveni d’acord amb els següents

Pactes

Primer

El senyor Biel Massot i Muntaner, en qualitat de propietari del fons Llegat Massot i Muntaner-Capó-Planes, del qual s’adjuntarà un annex a aquest conveni amb un inventari complet, un cop feta la catalogació, i que a grans trets consta del material següent:

a) Material musical
 • Piano Lladó, de Guillem Massot i Beltran (c. 1890)
 • Piano Chassaigne Frères, de Josep Massot i Planes (primer quart del segle XX)
 • Retrat a l'oli de Guillem Massot
 • Retrat a l'oli de Josep Massot
 • Partitures, tant autògrafes com impreses, de diversos compositors, tant mallorquins com de fora de Mallorca
 • Bibliografia musical
 • Discoteca històrica (discs de pasta de 78 rpm, de les dècades 1920-1930)
 • Discoteca operística (estoigs de discs de vinil, anys 1940-1990)
 • Discoteca general (discs unitaris de vinil, anys 1940-1990. Música clàssica, Nova Cançó, música pop, miscel·lània)
b) Material bibliogràfic
 • Llibres: tota una sèrie d'exemplars dels segles XVII, XVIII, XIX i XX
 • Hemeroteca: exemplars de diaris mallorquins de finals del XIX i inicis del XX
 • Revistes: revistes mallorquines del segle XIX i inicis del XX

i com a titular dels drets d’explotació dels documents/imatges que l’integren pel que fa als que són obra de membres de la seva família, en fa donació a la UIB. En el mateix acte cedeix també drets d’explotació d’aquests documents/imatges. 

Segon

En virtut del present conveni la UIB esdevé propietària exclusiva dels documents i la resta de materials que integren aquest fons i titular dels drets d’explotació, si escau, fins al seu pas a domini públic i sense límit territorial.

Tercer

Amb l’acceptació d’aquesta donació de fons i de drets la UIB assumeix les obligacions següents:

 1.    Assumir les despeses de trasllat, conservació i, si escau, de restauració dels documents i altres materials que integren el fons objecte de donació.
 2.    Efectuar una descripció que faciliti la identificació i localització dels documents, fent constar sempre l’origen d'aquests documents.
 3.    Tractar el fons objecte de donació d’acord amb les bones pràctiques bibliotecàries i arxivístiques, per tal d’assegurar-ne la conservació i l’accés.
 4.  Obrir a la consulta pública el contingut del fons, tot destinant-hi els recursos i serveis necessaris.

Quart

Com a propietària del fons i titular de drets d’explotació, la UIB podrà reproduir, divulgar, distribuir, publicar, comunicar i posar a disposició pública els continguts del fons, actes que podrà efectuar en qualsevol forma, suport o mitjà, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones a qui n’encarregui la realització. La cessió de drets inclou la possibilitat de procedir a la digitalització dels documents i de portar a terme la seva comunicació i posada a disposició del públic per mitjà de la xarxa Internet, sempre esmentant que llur origen és el present llegat.

Cinquè

La UIB queda igualment habilitada per efectuar qualsevol tractament tècnic a l’efecte de procurar una adequada conservació, classificació i descripció del fons, d’acord amb la normativa i els procediments interns que s’apliquen a la resta de col·leccions i fons.

Sisè

El donant podrà disposar de reproduccions dels documents sense cost, així com dels originals que pogués necessitar per dur a terme alguna activitat artística, cultural o d’investigació, que li seran lliurats en qualitat de préstec pel temps determinat que duri l’activitat. Podrà sol·licitar-les de forma puntual i evitant que la reiteració de peticions o un nombre important de documents sol·licitats acabin alterant el sentit i la finalitat del present conveni.

Setè

Per a tot allò que no estigui previst als seus pactes i condicions, el present conveni es regirà per les disposicions del Codi Civil i per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Vuitè

Per resoldre les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació d'aquest conveni, ambdues parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Palma, renunciant al seu propi fur si fos un altre.

I com a prova de conformitat signen el present conveni en dos exemplars, però a un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l’encapçalament.

El donant, 
Biel Massot

El Rector,
Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 20 de febrer de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 21 de març de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.