Convenis

 Acord de cooperació entre el Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de la Càtedra Mário Cesariny

El Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP (d'ara endavant, Camões IP), entitat pública amb NIF 510322506 i seu a l'Avenida de la Liberdade, 270, 1250-149 Lisboa, representat per l’ambaixador de Portugal a Madrid, doctor Francisco Ribeiro de Menezes, en substitució de la presidenta del Consell Directiu del Camões IP, professora doctora Ana Paula Laborinho,

i

La Universitat de les Illes Balears (d’ara endavant, UIB), representada pel doctor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic d’aquesta universitat, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 29/2013, de 14 de juny (BOIB núm. 85, de 15 de juny), d’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i l’article 38.1.b) del Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat, amb domicili a la carretera de Valldemossa, km 7,5, 07121 Palma (Illes Balears),

d'ara endavant designats signataris,

Consideren que

 1. La UIB pretén impulsar els esforços que promoguin l'estatut de la llengua portuguesa mitjançant el desenvolupament de projectes en l'àmbit dels Estudis Portuguesos,
 2. La UIB vol proporcionar a professors, estudiants i altres persones interessades mitjans que permetin l'aprofundiment dels seus coneixements en l'àmbit de la llengua i cultura portuguesa,
 3. El Camões IP té com a vocació la promoció de l'ensenyament i la divulgació de la llengua i cultura portuguesa, i també és la seva intenció donar suport als projectes que fomentin el coneixement de la cultura portuguesa, mitjançant programes conjunts amb institucions de l'ensenyament superior,

I acorden d’aprovar el present acord de cooperació per a la creació de la Càtedra Mário Cesariny, en els termes i condicions que es descriuen a continuació. 

Clàusula 1a
Objecte 

 1. El Camões IP i la UIB promouran un diàleg constant per a l'aprofundiment de la col·laboració entre ambdues institucions per tal de crear programes de promoció de la llengua i de la cultura portugueses a la UIB, tant en l'àmbit de la docència com en l'àrea de la investigació científica i en el desenvolupament d'activitats culturals.
 2. Les iniciatives que promourà la UIB en l'àmbit de la Càtedra Mário Cesariny tindran com a línies d'investigació:
  1. Modernitat i avantguarda en la literatura i l'art portuguesos. Surrealisme a Portugal. Mário Cesariny, vida i obra.
  2. Didàctica de la llengua portuguesa i la seva literatura.
  3. Estudis de cultura portuguesa.
  4. Literatura portuguesa i els diàlegs amb altres literatures i altres llenguatges.

Clàusula 2a
Direcció de la Càtedra 

La Càtedra Mário Cesariny serà dirigida pel professor doctor Perfecto Cuadrado, catedràtic d’universitat de l’àrea de coneixement de Filologies Gallega i Portuguesa de la UIB, i tindrà el suport d'un subdirector, nomenat pel director de la Càtedra amb el vistiplau del Camões IP. 

Clàusula 3a
Suport financer 

El Camões IP atribuirà a la Càtedra Mário Cesariny el suport financer de 8.000 (vuit mil) euros anuals, a transferir en un únic ingrés el mes d'abril mitjançant la presentació prèvia de la previsió d'activitats (gener) i la tramesa de la memòria d'activitats de l'any anterior (desembre). El primer any de vigència, la transferència es farà una vegada tramesa la previsió d'activitats.

Clàusula 4a
Obligacions del Camões IP 

 1. En l'àmbit del present acord de cooperació, el Camões IP, com a entitat finançadora, es compromet a:
  1. Donar suport científic a la UIB, posant a disposició d'aquesta materials bibliogràfics, audiovisuals i multimèdia del seu fons, seleccionats d'acord amb el programa d'activitats a desenvolupar.
  2. Acompanyar i monitorar l'execució del present acord de cooperació.
  3. Donar suport financer a la Càtedra Mário Cesariny amb l’import de finançament previst a la clàusula 3a del present acord de cooperació, mitjançant la transferència a un compte bancari indicat per la UIB.
  4. Concedir una borsa d'estudis d'un curs d'estiu de Llengua i Cultura Portuguesa a un estudiant seleccionat per la UIB com a premi al millor estudiant de l'any en l'àrea dels Estudis Portuguesos.
 2. Cada any de vigència del present acord de cooperació el finançament queda condicionat per la disponibilitat pressupostària del Camões IP. 

Clàusula 5a
Obligacions de la UIB 

Constitueixen obligacions de la UIB a través del director de la Càtedra:

 1. Comprometre's a presentar una previsió d'activitats, degudament i fonamentadament pressupostada, fins al 30 de gener de cada any natural, subjecta a l'aprovació del Camões IP.
 2. Comprometre's a presentar la memòria d'activitats realitzades fins al 31 de desembre de cada any natural.
 3. Executar l'acord de cooperació tenint en compte els terminis i condicions estipulats.
 4. Comunicar al Camões IP qualsevol alteració que pugui modificar els pressuposts indicats a la concreció de l'acord de cooperació.
 5. Lliurar al Camões IP les informacions i els documents que li sol·liciti relatius a l'execució de l'acord de cooperació.
 6. Assegurar la visibilitat i la necessària divulgació del suport que concedeix el Camões IP a través de la inserció del logotip del Camões IP a la coberta o l’encapçalament de carpetes, manuals didàctics o qualsevol altre material anàleg, com també en prospectes o cartells.
 7. A efectes del que s'ha esmentat a l'apartat anterior, hi ha disponible el document «Logótipo do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua» a la pàgina web del Camões IP: https://www.instituto-camoes.pt/quem-somos/logotipos-descarregar.

Clàusula 6a
Alteracions de l'acord 

Qualsevol alteració del present acord de cooperació només serà vàlida en cas que sigui efectuada per escrit i signada pels signataris. 

Clàusula 7a
Resolució i renúncia 

 1. L'incompliment total d'una o diverses condicions de les que s’estableixen al present acord de cooperació per part de la UIB, pels motius que li siguin imputats, constitueix motiu per a la renúncia del primer signatari i implica la devolució dels imports rebuts, sens perjudici de les indemnitzacions que es considerin degudes.
 2. L'incompliment de l'acord de cooperació constitueix impediment per a la presentació d'una nova petició de suport per part del segon signatari per un període que establirà per deliberació el Consell Directiu del Camões IP.
 3. L'incompliment parcial ha de ser avaluat i justificat, i pot comportar la devolució parcial del finançament, corresponent a la part no realitzada.
 4. Qualsevol dels signataris pot renunciar al present acord de cooperació por motius degudament fonamentats, sempre que aquesta intenció sigui comunicada a l'altre signatari per escrit amb una antelació mínima de 120 dies útils. 

Clàusula 8a
Divergències 

En cas que sorgeixin divergències en relació amb l'aplicació del present acord de cooperació, es procedirà consultar les parts amb l'objectiu de resoldre-les en l'àmbit dels principis que regeixen la signatura de l'acord de cooperació. 

Clàusula 9a
Validesa de l'acord 

El present acord de cooperació comença en la data de la signatura, per un període de tres anys, i pot ser renovat per acord de les parts.

Lisboa, 10 de març de 2017
Pel Camões IP,
Dr. Francisco Ribeiro de Menezes 
Ambaixador de Portugal a Madrid

Palma, 6 de març de 2017
Per la UIB,
Prof. Dr. Llorenç Huguet Rotger
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de gener de 2017 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de febrer de 2017, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.