Convenis

Addenda a l’acord de col·laboració entre l’empresa Can Majoral, SAT i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de maig de 2018

Reunits

D’una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Rector Magnífic de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, i el Decret 64/2010, de 14 de maig, pel qual s'aproven els Estatuts d’aquesta universitat.

D'una altra part,

La senyora Mireia Oliver Mulet, amb DNI (...), amb domicili a (...), en representació de l’entitat Can Majoral, SAT (a partir d’ara, l’empresa), NIF V07987043 amb domicili a Algaida, carrer Campanar, s/n, constituïda mitjançant escriptura pública atorgada davant el notari senyor Enrique Terrasa Comas, el 24 de febrer de 2000, i inscrita en el Registre de SAT a la Conselleria d’Agricultura i Pesca, de la qual té concedit poder en escriptura atorgada davant el notari de Palma senyor Enrique Terrasa Comas, l’11 de febrer de 2010.

I d'una altra part,

El senyor Jordi Lalucat Jo, amb DNI (...), com a catedràtic d’Universitat del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Manifesten

 1. Que les parts, amb la representació que els correspon, varen signar l’acord de col·laboració ref. 3575 en data 14 de març de 2018 per col·laborar en el desenvolupament d’un projecte consistent a dissenyar mètodes ràpids d’identificació de llevat enològics de Mallorca i la selecció de soques adequades per al procés de vinificació.
 2. Aquest projecte es va concedir per resolució del director general d’Innovació i Recerca firmada en data 27/12/2017 per una durada de tres anys, a partir del dia 22/12/2017 i fins al dia 22/12/2020.
 3. Que la clàusula desena estableix que aquest acord tindrà efecte a partir de la data de la signatura de totes les parts, i la seva vigència s'estableix per un període de 3 anys a partir de la seva entrada en vigor.

Acorden 

 1. Modificar la clàusula desena de l’acord de col·laboració ref. 3575, firmat en data 14 de març de 2018, per tal d’ajustar-ne la vigència a la durada del projecte.
  La clàusula passa a tenir la redacció següent:
  «El projecte objecte del present acord s’inicia el dia 22/12/2017 i finalitza el dia 22/12/2020.
  »El present acord tindrà efecte a partir del dia 22/12/2017 i la seva vigència s’estableix per un període de tres anys a partir d’aquesta data. En cas de pròrroga en el període d’execució del projecte, s’entendrà prorrogat també aquest acord fins a la nova data de finalització d’aquest. En cap cas, la durada no podrà ser superior al termini d’execució del projecte.»
 2. Deixar inalterables la resta de condicions establertes a l’acord de col·laboració.

I perquè consti, com a prova d’acceptació i de conformitat, i tingui els efectes que corresponguin, signen aquest document totes les parts en tres exemplars al lloc i en la data que han quedat expressats a l’inici d’aquest document.

Per la UIB,
Llorenç Huguet

Per l’empresa,
Mireia Oliver Mulet

Per l’equip investigador,
Jordi Lalucat Jo

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d’abril de 2018 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de maig de 2018, de conformitat amb el que estableixen els articles 24.2.24 i 147.2 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 64/2010, de 14 de maig (BOIB núm. 76, de 22 de maig).

Preguntes freqüents sobre convenis

 1. Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?
 2. A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?
 3. Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?
 4. Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?
 5. Qui és el representant legal de la UIB?
 6. Diferència entre un acord marc i un conveni específic
 7. Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?
 8. Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?
 9. Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?
 10. Quan es pot modificar un conveni?
 11. Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?
 12. Quina vigència ha de tenir un conveni?
 13. Es pot prorrogar un conveni?
 14. Qui aprova els convenis?
 15. Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?
 16. Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Qui pot proposar la signatura de convenis a la UIB?

La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal com als òrgans de la UIB (article 147.2 dels Estatuts).

A quin òrgan s’han de presentar les propostes de convenis?

L’òrgan competent per tramitar convenis és la Secretària General, en virtut del que estableix la Resolució 12718/2018, del dia 10 d’abril, per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció (FOU núm. 464):

«g. Dirigir i coordinar les funcions referents a: les publicacions oficials de la universitat (FOU), l’assessorament jurídic i la tramitació dels convenis.»

La Secretaria General s’encarrega de la tramitació (no de l’elaboració) de convenis.

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la proposta?

El proponent ha d’enviar la proposta consensuada amb l'altra part a la Secretaria General <secretaria.general@uib.es>. La proposta s’ha de trametre en document Word per correu electrònic. La proposta ha de ser en català si l’entitat o les entitats amb què signam el document estan ubicades a l'àmbit territorial de parla catalana, o en castellà si es tracta d’entitats ubicades en territori espanyol.

Quin és l'òrgan competent per signar convenis a la UIB?

El representant legal de la UIB.

Qui és el representant legal de la UIB?

El representant legal de la UIB és el Rector. El Rector és l'òrgan competent per firmar convenis, perquè té atribuïda la representació de la Universitat (art. 20.1 de la LOU i art. 38 dels Estatuts): el Rector és la màxima autoritat acadèmica i en té la representació.

Diferència entre un acord marc i un conveni específic

A l’acord marc s’estableixen les línies directrius que obliguen les parts; al conveni específic es desenvolupa i especifica alguna o totes les obligacions contingudes en un acord marc.

Es pot fer un conveni específic sense que s’hagi fet un acord marc prèviament?

Sí. Es pot fer un conveni específic quan s’estableixin les obligacions a què es comprometen les parts.
D'acord amb la normativa vigent per la qual es regeixen els convenis (Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, LRJSP), és necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on s’analitzi:

 • La necessitat i oportunitat
 • L’impacte econòmic
 • El caràcter no contractual de l’activitat
 • El compliment del que preveu la llei.

Si hi ha obligacions financeres, què caldrà incloure a la proposta de conveni?

En aquest cas, el conveni ha dur adjunta o ha d’incloure una memòria econòmica en què se n’ha de fer constar cost aproximat, periodicitat i finançament. En cas d’obligacions econòmiques assumides per la Universitat, s’ha d’expressar el concepte pressupostari amb càrrec al qual es finançarà el conveni, i la persona, òrgan o unitat que assumeixi l’obligació de pagament.

Quan es pretengui modificar una o més clàusules d’un conveni, caldrà fer un conveni nou?

No, no serà necessari fer un conveni nou. En aquests casos es farà una addenda o un document administratiu que completi el conveni o l’acord de què es tracti.

Quan es pot modificar un conveni?

Un conveni es pot modificar mentre sigui vigent.

Es pot canviar l’objecte inicial del conveni?

La modificació no pot afectar l’essència del conveni.

Quina vigència ha de tenir un conveni?

La durada del conveni ha de ser concreta, no pot ser indefinida i no pot ser superior a quatre anys, tret que normativament es prevegi un termini superior.

Es pot prorrogar un conveni?

Si és el cas, la pròrroga s’ha d’acordar de forma unànime entre les parts dins el període de vigència del conveni. Si el conveni té una durada de quatre anys, se’n pot acordar una pròrroga per quatre anys addicionals com a màxim o l’extinció. Per tant, els convenis poden tenir una durada màxima de vuit anys, pròrrogues incloses, tret que normativament s’hagi pogut establir un termini superior.
La pròrroga ha de ser sempre expressa, no pot ser tàcita en cap cas.

Qui aprova els convenis?

La iniciativa de subscriure convenis l’ha d’aprovar el Consell de Direcció: «La iniciativa de subscriure convenis correspon tant al personal de la UIB com als òrgans de la UIB i l’aprova el Consell de Direcció» (art. 147.2 dels Estatuts).

Qui autoritza la ratificació i revocació, si escau, dels convenis?

Aquesta competència recau en el Consell de Govern (art. 24.2.24 dels Estatuts).

Es pot signar un conveni si no està ratificat?

Sí, un cop aprovat pel Consell de Direcció, es pot signar el conveni. En cas que el Consell de Govern no el ratifiqui posteriorment, el conveni s’haurà de rescindir i deixarà de tenir efectes.