PDI

Normativa sobre incompatibilitats

 • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents.

Jubilació dels funcionaris dels cossos docents

 • Llei 27/1994, de 29 de setembre, sobre modificació de l’edat de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris.
 • Reial decret 1859/1995, de 17 de novembre, pel qual es determinen la forma i els terminis per a la sol·licitud de jubilació dels funcionaris dels cossos docents universitaris i la contractació de jubilats d’aquests cossos com a professors emèrits.

Normativa sobre retribucions

 • Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari.
 • Reial decret 74/2000, de 21 de gener, pel qual es modifica parcialment el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari.
 • Reial decret 1325/2002, de 13 de desembre, pel qual es modifica parcialment el Reial decret 1086/1989, sobre retribucions del professorat universitari.

Normativa de professorat contractat

 • Conveni col·lectiu del PDI laboral, BOIB 114, de 15 de setembre de 2018.
 • Acord normatiu 15357, del dia 21 de febrer de 2024 pel qual es regula el procediment de contractació de personal docent i investigador laboral en les modalitats de professor ajudant doctor i professor associat.
 • ACORD NORMATIU 11032, del dia 13 de juny de 2014 pel qual es modifica l’Acord normatiu 7251/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Reglament per a la contractació de professors emèrits de la Universitat de les Illes Balears.
 • Acord Normatiu 11038, del dia 22 de juliol de 2014 pel qual s’aprova el programa d’emèrits propis de la Universitat de les Illes Balears.
 • Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
 • Reial decret 3/2012, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Decret 16/2024, de 3 de maig, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador laboral de la Universitat de les Illes Balears i pel qual es modifica el Decret 178/2003, de 31 d’octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears.

Reconeixement de serveis previs a les administracions públiques

 • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis públics a l’Administració pública.
 • Reial decret 1461/1982, de 25 de juny, de reconeixement de serveis públics a l’Administració pública. Complementa la Llei 70/1978.

Seguretat Social i Muface

 • Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
 • Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d’incapacitat temporal i de risc durant l’embaràs, en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l’Estat.
 • Acord executiu del dia 11 de setembre de 2012, pel qual s’estableixen les excepcions a la suspensió del complement econòmic destinat a completar la prestació per incapacitat temporal per contingències comunes del règim de la seguretat social i de MUFACE.
 • Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Normativa general

 • Llei Orgànica 2/2023 de 22 de març, del Sistema Universitari
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Modificada per la Llei 4/1999, de 14 de gener de 1999.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Publicada al BOE 236 de dia 10 d'octubre del 2015.
 • Reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia.
 • Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari dels funcionaris de l’Administració de l’Estat.

Sistema d'acreditació nacional per a l'accés a cossos de funcionaris docents universitaris

 • Reial Decret 678/2023, de 18 de juliol, d’acreditació estatal per a l’accés a cossos docents universitaris i règim dels concursos d’accés a les places d’aquests cossos
 • Reial decret 1312/2007,de 5 d’octubre, d’acreditació nacional per a l’accés acossos docents universitaris.
  • Reial decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel qual s'estableix l’acreditació nacional per a l’accés acossos docents universitaris.
  • Ordre UNI/1191/2020, de 3 de desembre, pel que es modifica l'Annex I del Reial Decret 1312/2007, de 5 d'octubre, pel que s'estableix l'acreditació nacional per a l´accés de cossos docents universitaris.
  • Ordre UNI/419/2023, de 17 d’abril, pel que es modifica l’Annex I del Reial Decret 1312/2007, de 5 d’octubre, pel que s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés de cossos docents universitaris.
 • Acord normatiu 15356, de 21 de febrer de 2024, pel qual es regula el règim de concursos d’accés als cossos docents universitaris i de contractació en la modalitat de professor permanent laboral.

Règim del professorat universitari (situacions, llicències, dedicació)

 • Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.
 • Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l’Administració general de l’Estat.
 • Reial decret 255/2006, de 3 de març, pel qual es modifica el Reial decret 364/1995 i el Reial decret 365/1995
 • Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP).
 • Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
 • Acord normatiu 7739, del dia 19 de desembre de 2006, pel qual s’aproven les normes reguladores dels permisos i llicències del personal docent i investigador funcionari.
 • Acord normatiu 8879, del dia 19 de desembre de 2008, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat.
  • Acord normatiu 10517, del dia 30 de gener de 2013, pel qual es modifica l’Acord normatiu 8879/2008, del dia 19 de desembre.

Procediment d'avaluació i acreditació

 • Reial decret 1052/2002, d’11 d’octubre, pel qual es regula el procediment per a l’obtenció de l’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
 • Resolució de 17 d’octubre de 2002, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es publiquen els criteris generals d’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
 • Decret 178/2003, de 31 d’octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’agència de qualitat universitària de les Illes Balears.
 • Resolució de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d’Universitats, per la qual s’estableix el procediment de sol·licitud d’avaluació de l’ANECA per a la contractació de personal docent i investigador en el supòsit de sol·licitants que pertanyen a cossos docents universitaris o que es troben habilitats d’acord amb la Llei orgànica d’universitats i es publiquen els criteris d’avaluació a aquests afectes.
 • Resolució de 18 de febrer de 2005, de la Direcció General d’Universitats, per la qual es modifiquen determinats aspectes del procediment de presentació de sol·licituds d’avaluació i informe de l’ANECA per a la contractació de personal docent i investigador, així com els criteris d’avaluació, establerts a les resolucions de 17 d’octubre de 2002 i de 24 de juny de 2003, de la Direcció General d’Universitats.

Complements retributius de la CAIB

 • Decret 7/2017, de 10 de febrer, per el qual es regulen els complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.
 • Resolució del Director General de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Darrera actualització feta el dia 15 d'octubre de 2018.