Els estudiants en el govern de la Universitat

De conformitat amb les previsions de la Llei orgànica d’universitats, els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears garanteixen la participació de representants dels estudiants en els òrgans de govern i representació de la Universitat.

Claustre universitari

D’un màxim de tres-cents claustrals que el componen, seixanta són representants dels estudiants, distribuïts de forma proporcional entre els distints estudis i seus universitàries, a més del president del Consell d’Estudiants, que n’és membre nat. El seu mandat és de dos anys. - representants -

Consell Social

La composició d’aquest òrgan s’ha d’ajustar a les disposicions de la llei corresponent de la comunitat autònoma. No obstant això, és membre del Consell Social un estudiant, elegit pel Consell de Govern entre els seus membres. El seu mandat és de dos anys.

Consell de Govern

Del nombre màxim de 53 integrants, set són representants dels estudiants, garantida la participació de l’alumnat de grau i de postgrau. La durada del seu mandat és de dos anys.

Juntes de facultat o escola

Ha de formar part de cada junta de facultat o escola un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors que s’integren a la junta de facultat o escola, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta es repartirà proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau. També s’hi integrarà un representant dels estudiants per cada titulació oficial de màster que estigui adscrit a la facultat o escola, fins a un màxim de tres, elegits per i entre ells. El seu mandat és de dos anys. - representants -

Consells de departament

A cada consell de departament hi ha d’haver una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent dels docents i investigadors que són membres nats del consell de departament, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau. La durada del mandat és de dos anys.