23_02

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 23 de febrer de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Debat i aprovació, si escau, del projecte d’Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.*

Palma, 27 de gener de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* De conformitat amb les disposicions de l’article 2 de la Resolució de la Mesa del Claustre 9303/2010, de 26 de gener, per la qual s’aprova el procediment per debatre i, si escau, aprovar el projecte d’Estatuts presentat al Claustre (FOU núm. 325, de 29 de gener), els claustrals tenen un termini que acaba el proper dia 11 de febrer per presentar-hi esmenes. Les esmenes s’han de presentar mitjançant escrit lliurat al Registre General de la Universitat (Son Lledó, campus universitari) i adreçat al secretari de la Mesa del Claustre (Secretari General). (Us adjuntam un model d’esmena i remarcam que l’escrit de presentació ha de portar un nombre mínim de vint signatures.) 

Membres del Claustre.