8_11

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 8 de novembre de 2010 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (21-IV-2008, 10-VII-2008, 03-II-2009, 29-V-2009 i 23-II-2010).

2. Informe de la presidenta del Claustre.

3. Informe de la Síndica de Greuges.

4. Elecció del Síndic de Greuges.

5. Torn obert de paraules.**

Palma, 26 d’octubre de 2010

El Secretari General,
Federico F. Garau

 

* Les esmenes que es vulguin fer a les actes de la sessions indicades s’han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia 8 de novembre de 2010.

 

** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

 

Membres del Claustre.