Convocatòria extraordinària del Claustre del dia 25 de gener de 2008

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 25 de gener de 2008, a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants dels claustrals del grup c) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Palma, 15 de gener de 2008

La Rectora,
Montserrat Casas

Membres del Claustre del grup c).

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableix l'article 43.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals han de presentar la seva candidatura com a integrants del Consell de Govern mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera, fins a les 15 hores del dia anterior al que ha de tenir lloc la sessió del Claustre, és a dir, fins a les 15 hores del dia 24 de gener de 2008.

S'ha de procedir de la mateixa forma per a la presentació de candidatures a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s'admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s'han d'utilitzar dos sobres: el petit ha d'incloure la papereta electoral i a l'exterior s'hi ha indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l'exterior del sobre s'hi ha de fer constar que es tracta d'un vot anticipat, el destinatari (el Secretari General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti.

Així mateix, els vots anticipats es poden presentar a les seus universitàries d'Eivissa i Formentera i de Menorca fins a les 15 hores del dia 23 de gener de 2008 i al Registre General de Son Lledó fins a la mateixa hora l'endemà.