Convocatòria extraordinària del Claustre del dia 31 de maig de 2006

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 31 de maig de 2006 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants dels claustrals del grup b) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.

Palma, 16 de maig de 2006

El Rector,
Avel·lí Blasco

Nota: De conformitat amb el que estableix l'article 43.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals han de presentar la seva candidatura a la sessió del Claustre en què ha de tenir lloc l'elecció, mitjançant escrit adreçat al Secretari General. Així mateix, es recorda que en aquesta elecció no s'admet el vot anticipat.

Membres del Claustre del grup b).