Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 12 de juliol de 2002

Per indicació del president de la Mesa del Claustre, us convoc a la sessió ordinària del Claustre constituent, que tindrà lloc el dia 12 de juliol de 2002, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Constitució del Claustre universitari.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió del Claustre del dia 11 de gener de 2002.

3. Aprovació del Reglament del Claustre constituent (documentació).

4. Elecció dels membres de la Mesa del Claustre constituent.

5. Elecció dels representants dels degans de facultat i dels directors d'escola i dels directors de departament i d'institut universitari d'investigació en el Consell de Govern provisional de la UIB.

6. Elecció dels representats claustrals en el Consell de Govern provisional de la UIB.

7. Aprovació de l'Acord de creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts (documentació).

8. Elecció dels representats claustrals en la comissió per a la reforma dels Estatuts.

9. Elecció de representants claustrals dels estudiants al Consell d'Estudiants.

10. Torn obert de paraules.

Palma, 27 de juny de 2002

La Secretària General,
Margalida Gili

Nota: S'adjunta també l'Acord de la Mesa del Claustre del dia 26 de juny de 2002, sobre el desenvolupament de la sessió constitutiva del Claustre constituent, i l'Acord normatiu del dia 24 de juny de 2002 pel qual s'estableix la composició i el procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la UIB en compliment de la disposició transitòria segona de la LOU.

Membres del Claustre.