Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 13 de juliol de 2006

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2006 a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (24-XI-2004, 23-II-2005, 18-IV-2005 i 31-V-2006).*

2. Informe de la Síndica de Greuges.

3. Torn obert de paraules.**

Palma, 27 de juny de 2006

El Rector,

Avel·lí Blasco

* Les actes s'enviaran per correu electrònic, i en cas que algun claustral no les rebi, estan dipositades a la Secretaria General per a la consulta general. No obstant això, si algú està interessat a rebre-les en paper, n'ha de fer la sol·licitud pertinent al Secretari General.

Les esmenes que es vulguin fer a les actes de la sessions indicades s'han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia 13 de juliol de 2006.

** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l'article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

Membres del Claustre.

Per indicació del Rector i d'acord amb el que estableix l'article 8 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002), us comunic que s'inclou un nou punt a l'ordre del dia de la sessió ordinària del Claustre del dia 13 de juliol de 2006:

¿ Informe del Rector sobre el compliment del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 7 de juliol de 2006

El Secretari General,
Lluís Garau

Membres del Claustre.