Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 16 de desembre de 2002

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 16 de desembre de 2002 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.

2. Informe del Rector.

3. Aprovació, si escau, del Pla estratègic de la UIB.*

4. Informació de la comissió per a la reforma dels Estatuts.

5. Torn obert de paraules.

Palma, 29 de novembre de 2002

El Rector,
Llorenç Huguet

* Aquest document el podeu consultar a la pàgina web: < http://www.uib.es/comunicat/pla/ >. Hi podeu presentar les esmenes que considereu pertinents fins al dia 12 de desembre de 2002, a les 15 hores. Registre General de la UIB, adreçades al president de la Mesa del Claustre, Rector de la Universitat (s'adjunta acord de la Mesa del Claustre).

Membres del Claustre.