Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 19 de desembre de 1997

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 19 de desembre de 1997 a les 10.30 h en primera convocatòria i a les 11 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Informe del Rector.
3. Informe sobre els treballs que ha desenvolupat la Comissió d'Estudi per a la Reforma dels Estatuts.
4. Aprovació, si escau, del codi de conducta ambiental.
5. Torn obert de paraules.

Palma, 25 de novembre de 1997
El Rector,
Llorenç Huguet