Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 21 d'abril de 1997

Us convoc a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 21 d'abril de 1997 a les 15.30 h en primera convocatòria i a les 16 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors.
2. Debat i, si escau, aprovació del nou text de la disposició addicional cinquena dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (documentació).
3. Acord, si escau, sobre la necessitat de fer una revisió dels Estatuts, condicionat a les previsions de l'article 12 de la LRU.
4. Informe del Rector.
5. Torn obert de paraules.

Palma, 21 de març de 1997

El Rector,
Llorenç Huguet