Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 24 de novembre de 2004

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 24 de novembre de 2004 a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (16-XII-2002, 20-III-2003, 5-V-2004 i 28-V-2004).*

2. Informe del president del Claustre.

3. Informe de la Síndica de Greuges.

4. Torn obert de paraules.**

Palma, 9 de novembre de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco

* Les esmenes que es vulguin fer a les actes de la sessions indicades s'han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia 24 de novembre de 2004.

** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l'article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

Membres del Claustre.