Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 26 de maig de 1999

Us convoc, per indicació del president de la Mesa del Claustre, a la sessió extraordinària del Claustre de la Universitat, que tindrà lloc el dia 26 de maig de 1999, a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, de conformitat amb els articles 23.1 i 39.6 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, amb l'ordre del dia següent:

1. Constitució del nou Claustre.

2. Informació sobre els processos d'elecció.

3. Elecció:
eleccio Membres titulars i suplents dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Mesa del Claustre.

4. Constitució de la nova Mesa del Claustre.

5. Elecció:
eleccio Càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears.

6. Elecció:
eleccio Membres titulars dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Junta de Govern.

7. Elecció:
eleccio Membres suplents dels grups a) (professors pertanyents als cossos docents de la Universitat i assimilats), b) (ajudants, becaris i professors associats), c) (estudiants) i d) (personal d'administració i serveis) de la Junta de Govern.

8. Elecció:
eleccio Representants dels estudiants claustrals al Consell d'Estudiants.

Així mateix, us tramet, adjunta, còpia de l'Acord de la Comissió Electoral del dia 14 de maig de 1999 pel qual es proclama el candidat de les eleccions al càrrec de Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 14 de maig de 1999

La Secretària General,
Apol·lònia Martínez

Senyor/a claustral.