Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 28 de maig de 2004

Us convoc, a l'empara del que preveu l'article 41.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 28 de maig de 2004 a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

Punt únic. Elecció dels representants dels degans i directors d'escola universitària al Consell de Govern.

Palma, 20 de maig de 2004

El Rector,
Avel·lí Blasco

Il·lms. Srs. Degans i directors d'escola universitària d'aquesta universitat.