Convocatòria ordinaria del Claustre del dia 6 de març de 2000

Us convoc a la sessió ordinària del Claustre de la Universitat, que tindrà lloc el dia 6 de març de 2000 a les 10 h en primera convocatòria i a les 10.30 h en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors dels dies 16 de desembre de 1998 i 26 de maig de 1999.

2. Informe del Rector.

3. Elecció del Síndic de Greuges.*

4. Precs i preguntes.

Palma, 23 de febrer de 2000

El Rector,
Llorenç Huguet

* La Mesa del Claustre, a la sessió del dia 14 de febrer de 2000, va acordar que en aquesta elecció es podrà votar per correu d'acord amb les disposicions de l'article 14 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març, pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears.

Membres del Claustre.