Convocatòria

Us convoc, a l’empara del que preveu l’article 40.7 de la normativa electoral, a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 5 de juliol de 2012, a les 9 hores en primera convocatòria i a les 9.30 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Elecció dels representants dels claustrals del grup D) al Consell de Govern
2. Elecció dels representants dels claustrals del grup D) a la Mesa del Claustre.

Palma, 19 de juny de 2012

La Rectora,
Montserrat Casas

Membres del Claustre.

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableix l‘article 42.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals han de presentar la seva candidatura com a integrants del Consell de Govern mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, fins a les 13 hores del dia 4 de juliol de 2012.

S’ha de procedir de la mateixa forma per a la presentació de candidatures a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s’admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s’han d’utilitzar dos sobres: el petit ha d’incloure la papereta electoral i a l’exterior s’hi ha indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l’exterior del sobre s’hi ha de fer constar que es tracta d’un vot anticipat, el destinatari (el Secretari General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti.