Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 28 de gener de 2013 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (8-XI-2010, 27-I-2011, 8-II-2012 i 5-VII-2012).*
2. Informe de la presidenta del Claustre.
3. Informe de la Síndica de Greuges.
4. Elecció dels representants dels claustrals del grup C) al Consell de Govern i a la Mesa del Claustre.
5. Torn obert de paraules.**

Palma,   de gener de 2013

El Secretari General,
Antoni Gili

* Les esmenes que es vulguin fer a les actes de la sessions indicades s’han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia   de gener de 2013.

** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

 

Membres del Claustre.

 

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableixen els articles 42.2 i 43.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals han de presentar la seva candidatura com a integrants del Consell de Govern mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, fins a les 13 hores del dia 26 de gener de 2011.

S’ha de procedir de la mateixa forma per a la presentació de candidatures a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s’admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s’han d’utilitzar dos sobres: el petit ha d’incloure la papereta electoral i a l’exterior s’hi ha indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l’exterior del sobre s’hi ha de fer constar que es tracta d’un vot anticipat, el destinatari (el Secretari General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti.