Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 6 de març de 2014 a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (28-I-2013).*
2. Informe del Rector.
3. Informe de la Síndica de Greuges.
4. Elecció dels representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern.
5. Torn obert de paraules.**

Palma, 20 de febrer de 2014

El Secretari General,
Pedro Grimalt

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió indicada s’han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia 6 de març de 2014.
** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

 

Membres del Claustre.

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustr

De conformitat amb el que estableix l’article 43.3 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals interessats a ser elegits com a representants dels degans de facultat i directors d’escola i dels directors de departament i d’institut universitari de recerca han de presentar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. El termini acaba a les 13 hores del dia 5 de març de 2014.

En aquestes eleccions s’admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s’han d’utilitzar dos sobres: el petit ha d’incloure la papereta electoral i a l’exterior s’hi ha indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l’exterior del sobre s’hi ha de fer constar que es tracta d’un vot anticipat, el destinatari (el Secretari General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti.