Convocatòria

D'acord amb el que disposa l'article 14.2.a) de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer (FOU núm. 346, de 18 de març), pel qual s’aprova el règim de govern de la Universitat de les Illes Balears (ANRU), em plau de convocar-vos a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2019 a les 11 hores en primera convocatòria i a les 11.30 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (7/2/18).*
  2. Informe de la Síndica de Greuges.
  3. Informe del Rector.
  4. Elecció dels representants dels claustrals dels grups A), B) i C) a la Mesa del Claustre.
  5. Elecció dels representants dels claustrals dels grups A), B) i C) al Consell de Govern.
  6. Torn obert de paraules.**

Palma, 29 de gener de 2019

 

La Secretària General,

 

Antònia Paniza

 

* Les esmenes que es vulguin fer a l'acta de la sessió indicada s’han de presentar per escrit a la sessió del Claustre del dia 11 de febrer de 2019.
** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

 

Membres del Claustre.

 

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableix l’article 42.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals interessats a ser elegits com a representants dels claustrals dels grups A), B) i C) al Consell de Govern han de presentar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat a la Secretària General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. El termini acaba a les 13 hores del dia 8 de febrer de 2019.

S’ha de procedir de la mateixa forma per a la presentació de candidatures a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s’admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s’han d’utilitzar dos sobres: el petit ha d’incloure la papereta electoral i a l’exterior s’hi ha d’indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l’exterior del sobre s’hi ha de fer constar que es tracta d’un vot anticipat, el destinatari (la Secretària General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti. És requisit indispensable que qui exerceix el vot presenti el vot anticipat, en persona, al Registre General o als registres de les seus universitàries. A aquest efecte, a l’hora de presentar el vot anticipat s’haurà d’identificar amb l’original d’algun dels documents indicats anteriorment.