Convocatòria

Em plau de convocar-vos a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 11 de febrer de 2021, a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12 hores en segona convocatòria, a la sala d'actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

  1. Elecció dels representants dels claustrals dels grups c) i D) a la Mesa del Claustre.
  2. Elecció dels representants dels claustrals del grup D) al Consell de Govern.

En tot cas, en el supòsit que el nombre de candidatures presentades faci ínnecessàries les eleccions indicades, la sessió no es durà a terme.

Palma, 25 de gener de 2021
El Rector,
Llorenç Huguet

 

 

  

 

Membres del Claustre.

 

 

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableix l'article 43.3 de la normativa electoral de la Universitat de les llles Balears, els claustrals interessats a ser elegits com a representants del grup D) al Consell de Govern han de presentar la seva candidatura mitjançant escrit adreçat a la Secretària General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca.i d'Eivissa i Formentera. El terminí acaba a les 13hores del dia 10 de febrer de 2021.

S'ha de procedir de la mateixa forma per a la presentació de candidatures per part dels representants dels grups C) i D) a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s'admetrà el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul.la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s'han d'utilitzar dos sobres: el petit ha d'incloure la papereta electoral i a l'exterior s'hi ha d'indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNl, passaport,permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l'exterior del sobre s'hi ha de fer constar que es tracta d'un vot anticipat, el destinatari (la Secretària General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti. És requisit indispensable que qui exerceix el vot presenti el vot anticipat, en persona, al Registre General o als registres de les seus universitàries. A aquest efecte, a I'hora de presentar el vot anticipat s'haurà d'identifìcar amb l'original d'algun dels documents indicats anteriorment.