Convocatòria

Per indicació del Rector, us convoc a la sessió ordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 25 de maig de 2021, a les 11.30 hores en primera convocatòria i a les 12 hores en segona convocatòria, i que es durà a terme a distància de forma virtual mitjançant videoconferència –eina Zoom, emprant l’enllaç https://uibuniversitat.zoom.us/j/87599029528–, amb l'ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (18/2/2020 i 11/2/2021).*
  2. Informe del Rector.
  3. Torn obert de paraules.**

Palma, 19 de maig de 2021


La Secretària General,


Antònia Paniza

 

 * Les esmenes que es vulguin fer a l’acta de la sessió indicada s’han de presentar per escrit com a màxim tres dies abans de la sessió del Claustre del dia 25 de maig de 2021.
** La intervenció en el torn obert de paraules es regirà pel que estableix l’article 13 del Reglament del Claustre constituent (FOU núm. 206, de 30 de juliol de 2002).

  

 

Membres del Claustre.