Convocatòries

D'acord amb el que disposa l'article 25.3.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú (LRJAP i PAC), em plau de convocar-vos, a l’empara del que preveu l’article 40.7 de la normativa electoral (Acord normatiu 11543/2015, de 29 d’octubre), a la sessió extraordinària del Claustre, que tindrà lloc el dia 7 de juliol de 2016, a les 9.30 hores en primera convocatòria i a les 10 hores en segona convocatòria, a la sala d’actes de Son Lledó, amb l'ordre del dia següent:

  1. 1. Elecció dels representants dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) al Consell de Govern.
  2. 2. Elecció dels representants dels claustrals del grup D) (personal d’administració i serveis) a la Mesa del Claustre.

Palma, 28 de juny de 2016

 

El Secretari General,

 

 

Pedro Grimalt

 

Membres del Claustre.

Extracte de la normativa electoral aplicable a les eleccions a realitzar a la sessió del Claustre

De conformitat amb el que estableix l’article 42.2 de la normativa electoral de la Universitat de les Illes Balears, els claustrals interessats a ser elegits com a representants dels claustrals del grup D) al Consell de Govern han de presentar la candidatura mitjançant escrit adreçat al Secretari General i presentat al Registre General de la Universitat (Son Lledó) o als registres de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. El termini acaba a les 13 hores del dia 6 de juliol de 2016, i vint-i-quatre hores abans per als que es presentin a les seus universitàries.

S’ha de procedir de la mateixa forma per presentar candidatures a la Mesa del Claustre.

En aquestes eleccions s’admet el vot anticipat amb caràcter general, tot i que el vot presencial anul·la el vot anticipat. Per exercir el vot anticipadament s’han d’utilitzar dos sobres: el petit ha d’incloure la papereta electoral i a l’exterior s’hi ha indicar el procés electoral de què es tracta; el sobre gros ha de contenir el sobre petit amb la papereta i una fotocòpia del DNI, passaport, permís de conducció amb fotografia impresa o document universitari que acrediti la personalitat del votant, i a l’exterior del sobre s’hi ha de fer constar que es tracta d’un vot anticipat, el destinatari (el Secretari General), el remitent (nom del votant) i la indicació del procés electoral de què es tracti.