Escoltar

Mem˛ria de l'any acadŔmic 2017-18

Sumari

0. Introducció

 1. Òrgans generals universitaris
  1. Claustre
  2. Consell de Govern
  3. Consell de Direcció
  4. Consell Social
  5. Sindicatura de Greuges
 2. Comunitat universitària
  1. Alumnat
   1. Alumnes matriculats
   2. Alumnes que acaben els estudis
   3. Alumnat col·laborador
   4. Becaris
  2. Professorat docent i investigador
   1. Departaments
   2. Places dotades
   3. Baixes PDI
   4. Cossos docents
   5. Professorat contractat
  3. Personal d’Administració i Serveis
 3. Activitat acadèmica
  1. Estudis i places
   1. Relació d'estudis oficials
   2. Oferta d'estudis i de places
   3. Notes de tall
  2. Estudis de postgrau
  3. Proves d’accés a la Universitat
   1. Alumnes batxillerat
   2. Alumnes majors de 25 i 45 anys
  4. Campus Digital
  5. Seus Universitàries
   1. Seu Universitària de Menorca
   2. Seu Universitària d’Eivissa i Formentera
 4. Activitats de recerca
  1. Activitats de recerca
  2. Tesis doctorals
 5. Activitats institucionals
 6. Activitats economicoadministratives
  1. Pressupost 2018
  2. Aspectes de caràcter general
  3. Pla de formació
  4. Acció Social
 7. Activitats a l’àmbit internacional i de mobilitat universitària
 8. Activitats a l'àmbit de l'alumnat
  1. Activitats del Vicerectorat d’Estudiants
  2. PORT-UIB
 9. Activitats de projecció cultural
  1. Edicions UIB
  2. Universitat Oberta per a Majors
  3. Coral Universitat de les Illes Balears
 10. Activitats d'àmbit d'infraestructures
 11. Serveis a la comunitat universitària
  1. Servei d'Activitats Culturals
  2. Servei de Comunicació, Promoció i Imatge
  3. Servei d’Estadística i Qualitat Universitària
  4. Servei de Prevenció
  5. Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica
  6. Servei Lingüístic
  7. Servei de Recursos Audiovisuals
  8. Serveis Científicotècnics
 12. Oficines
  1. Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
  2. Oficina de Suport a la Docència
  3. Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials
  4. Oficina Web
 13. Laboratoris de recerca
  1. Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Tecnologia
  2. Laboratori de Ciència de la Decisió
  3. Laboratori d’Investigació en Compexitat i Lingüística Experimental
  4. Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal
  5. Laboratori de Radioactivitat Ambiental
  6. Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar
  7. Laboratori de Sistemàtica Humana
  8. Laboratori Interdisciplinar sobre Canvi Climàtic de la UIB
  9. Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals LADAT
 14. Instituts universitaris
  1. Institut d’Aplicacions Computacionals i Codi Comunitari
  2. Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat
  3. Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos
  4. Institut de Recerca i Innovació Educativa
  5. Institut Mediterrani d’Estudis Avançats
 15. Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
 16. Càtedres
  1. Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere de la UIB
  2. Càtedra Mário Cesariny
  3. Càtedra UNESCO-Sa Nostra per a la Gestió Empresarial i el Medi Ambient

Consultar memòries d'anys anteriors